Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας. Επιχορηγήσεις

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας. Επιχορηγήσεις

Αριθμ. 139/29227 – ΦΕΚ Τεύχος Β 780/07.03.2018
«Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2018, δράση 1.1  -Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας-. Τροποποίηση της αριθμ. 937/81014/26-7-2017 (Β ́ 2991) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα για το έτος 2018Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 937/81014/26-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Καθορισμός συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος 2018

Άρθρο 3
Καθορισμός δικαιούχων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το έτος 2018

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της παραπάνω ΥΑ (Αριθμ. 139/29227 – ΦΕΚ Τεύχος Β 780/07.03.2018)

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας. Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

Αριθμ. 937/81014
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου, των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, του τρόπου πληρωμής και των ελέγχων της δράσης:
1.1 ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018. Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα για το έτος 2017.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της παραπάνω ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2991/31.08.2017) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018

– – –

Αριθμ. 969/84616
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018

Αριθμ. 968/84613
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 -2018.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των παραπάνω ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2968/30.08.2017) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018

– – –

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671). (Αριθμ. 826/72508 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2334/10.07.2017)

Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 55 έως 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, της παρ. 1 του άρθρου 6 και των άρθρων 8 και 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 και του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2017 και 2018 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε για την τριετία 2017 – 2019 με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2016/1102 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 182, 7.7.2016, σ. 55).

Περίοδος εφαρμογής
1. Η περίοδος εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2017 και 2018 διαρκεί από 1/8/2016 έως 31/7/2018.
2. Tα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος υλοποιούνται εντός κάθε μελισσοκομικού έτους, το οποίο ορίζεται ως το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1 Αυγούστου έως 31 Ιουλίου

Το Πρόγραμμα βελτίωσης συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (Αριθμ. 826/72508 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2334/10.07.2017)
– – –
Αριθμ. 938/81027 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2834/11.08.2017
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/ 4-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζουμε τους εν δυνάμει δικαιούχους και την διαδικασία επιλογής τους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία και τα δικαι-ολογητικά συμμετοχής, τους ελέγχους, τα παραστατικά καταβολής της ενίσχυσης και γενικά κάθε αναγκαίο μέ-τρο για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 “ Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμ-ματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 – 2018.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Κυψέλες διαχείμασης: Είναι τα έτοιμα προς διαχεί-μαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μετα-ξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα οποία έχουν δηλωθεί με σχετική αίτηση – δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμα-σης. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

2. Επαγγελματίας μελισσοκόμος: Ο «επαγγελματίας αγρότης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίας αγρότης και είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παρα-γωγής 5.000 €, και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο. Μελισσοκόμοι οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισ-σοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

3. Νομάς μελισσοκόμος: Ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθη τόπου μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια και τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.

β) τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινεί όλα μαζί ή τμηματικά αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που διαθέτει κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος (πρόγραμμα 2017) ο ελάχιστος αριθμός των παραγωγικών μελισσιών που πρέπει να μετακινη-θούν καθορίζεται σε εξήντα (60), σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στο σημείο Β1 της υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκυκλίου του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Κυψέλη αντικατάστασης: Καινούρια πλήρης κυψέλη οποία αποτελείται σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)

5. Μελισσοκομικό έτος: Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του κάθε ετήσιου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας το οποίο αρχίζει την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επόμενου ημε-ρολογιακού έτους.

Άρθρο 3
Περίοδος εφαρμογής

Η εφαρμογή της παρούσας καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 μέχρι και 31/07/2018.

Δείτε το κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 938/81027 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2834/11.08.2017