Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 – ΦΕΚ Β 2302 – 27.08.2014

Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α 2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014).
3. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
3. Το ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79-Α/9-4-2012).
5. Τις διατάξεις της με αριθμό 3046/304/1989 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 59-Δ/1989).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/88 «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ59-Α/28-3-88).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ),αλλαγή του σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α)
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου, αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις του ΠΔ 84/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και  Β τροποποιούνται ως ακολούθως:

Τα Τροποποιημένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β (ΦΕΚ Β 2302)

Κάθε διάταξη ή τεχνική προδιαγραφή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

——–

Το ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» όπως τροποποιήθηκε με την παραπάνω ΥΑ Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 – ΦΕΚ Β 2302