Ηλεκτρονική κλήρωση για νέες άδειες κυκλοφορίας ΤΑΞΙ

Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

Αριθμ. οικ Α 49536/ 4711 – ΦΕΚ Β 3357 – 17.12.2012

Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν. 4070/2012 (Α 82).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

αποφασίζουμε:

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012, ήτοι τη δημοσίευση πρόσκλησης του οικείου Περιφερειάρχη με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια και την ανάρτηση των καταστάσεων των παραγράφων 5 και 6 του ιδίου άρθρου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχωρούν στον έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου, και τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών συμπληρώνουν πίνακες όπου καταχωρούνται οι κατά περίπτωση αιτούντες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ανά έδρα και ανά είδος αιτούμενης άδειας (βλέπε παράρτημα).
Β. Αν ο συνολικός αριθμός των αιτούντων ανά έδρα και ανά κατηγορία οχήματος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των χορηγούμενων νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων, τότε η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών συντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος και τα αποστέλλει εγγράφως και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπου διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση ανά έδρα και κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος μεταξύ των αιτούντων στην οποία ο κάθε ένας εξ’ αυτών συμμετέχει με μια συμμετοχή.
Γ. Αν ο συνολικός αριθμός των αιτούντων ανά έδρα και ανά κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος είναι μικρότερος από τον αριθμό των χορηγούμενων νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων τότε αντιστοιχεί μία νέα άδεια σε κάθε έναν από αυτούς, και με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. οχημάτων στους δικαιούχους χωρίς να διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση.
Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας προκύπτουν μη χορηγηθείσες νέες άδειες για τις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις ενδιαφερομένων, τότε η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών συντάσσει, κατά περίπτωση, τα υποδείγματα των πινάκων 6 έως 10 του Παραρτήματος και το αποστέλλει εγγράφως και ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπου διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση ανά έδρα και κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος μεταξύ των αιτούντων. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012, ο κάθε αιτών συμμετέχει στην διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που έχει αιτηθεί μειωμένες κατά μία.
Δ. Αν ο συνολικός αριθμός των αιτούντων ανά έδρα και ανά κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος είναι ίσος με τον αριθμό των χορηγούμενων νέων αδειών ΕΔΧ οχημάτων, τότε με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη εγκρίνεται η παραχώρηση κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχημάτων στους δικαιούχους χωρίς να διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 111 του ν. 4070/2012, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι νέες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ – ΑμΕΑ που θα προκύψουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ’ του άρθρου αυτού χορηγούνται κατά προτεραιότητα στους ήδη ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

3. Μετά τη συμπλήρωση των πινάκων του παραρτήματος, αυτοί αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου, στη συνέχεια, να αναρτηθούν και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (Γενική Γραμματεία Μεταφορών). Οι πίνακες που παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου διαβιβάζονται αμελλητί στην επιτροπή της παραγράφου 4 της παρούσης.

4. Για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012, συστήνεται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Επιβατικών Μεταφορών, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου. Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Έργο, γενικά, της ανωτέρω επιτροπής είναι η συλλογή των πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων, όπως αυτοί θα της αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, η οργάνωση και διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων των περιπτώσεων Β και Γ της παραγράφου 1 της παρούσας, η σύνταξη πρακτικών με τα αποτελέσματα των κατά περίπτωση κληρώσεων, καθώς και η διαβίβαση αυτών στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.

5. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 διενεργούνται για όλες τις έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με ευθύνη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσω εφαρμογής λογισμικού, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών και τη χρήση αυτών στη διαδικασία της κλήρωσης.
Πιο συγκεκριμένα, για κάθε «ΕΔΡΑ» και για κάθε «ΠΙΝΑΚΑ» η εφαρμογή θα επιτρέπει: α) την επιλογή με τυχαίο τρόπο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αύξοντα αριθμό (α/α) του πίνακα, πλήθους ακέραιων αριθμών ίσο με τον «ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» και β) την εκτύπωση κατάστασης με τα αποτελέσματα της επιλογής τα οποία θα αποτελούν τους «κληρωθέντες αριθμούς».

6. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την ανάδειξη των κληρωθέντων αριθμών ανά έδρα και κατηγορία αιτούμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, η επιτροπή της παραγράφου 4 συντάσσει πρακτικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη κατάσταση των αποτελεσμάτων της επιλογής της ανωτέρω παραγράφου. Το πρακτικό διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών η οποία αναλαμβάνει, εν συνεχεία, να ενημερώσει σχετικώς την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η οποία προβαίνει στην αντιστοίχιση των κληρωθέντων αριθμών με τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των αιτούντων και αποστέλλει κατάλογο δικαιούμενων προσώπων στον οικείο Περιφερειάρχη προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012.

7. Προσαρτάται στην παρούσα απόφασή, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, το παρακάτω παράρτημα.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 10 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ