Άδεια κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ΦΙΧ

Άδεια κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ΦΙΧ

Aριθμ. Α1/οικ. 18764/670 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1065/28.03.2017
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

Άρθρο 1
Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων
Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»
Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και

β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:
β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ’άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 249) όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών
Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση.
Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές κτηνοτροφικές κλπ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να ασκεί επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.
● Να κατέχει κατά κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω από 4 τόνους.
● Τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της επιχείρησης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ύψους 2.935 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους (χορηγείται οριστική άδεια). Για νεοσύστατες επιχειρήσεις να είναι 1.174 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους. Για μελισσοκόμους, για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους δεν απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα.
● Να προσκομίσει το αυτοκίνητο για επιθεώρηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος
● Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασίας και τα ακαθάριστα έσοδα. [Για την περίπτωση ανανέωσης υπάρχουσας άδειας κυκλοφορίας οχήματος (λόγω μεταβολής των κύριων χαρακτηριστικών του), αλλαγής έδρας, επωνυμίας κλπ της επιχείρησης διαφοροποιείται το εν λόγω δικαιολογητικό.]
● Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για μεταχειρισμένο όχημα
● Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα)
● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας, υπεραξίας, κλπ.
● Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος (π.χ. βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων κλπ)
● Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα
● Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Π.Ε. για αναγκαιότητα του αυτοκινήτου από την επιχείρηση (Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον συμφωνεί ο πολίτης)
● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της εγκυκλίου 3000/203/30-1-95 εγκυκλίου ΥΜΕ και δήλωση κατόχου για περιοριστή ταχύτητας για φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 12 τόνους.
● Βεβαίωση σύμφωνα με τη Π.Ε. 32500/1562/2003 για την ύπαρξη ABS για μεταχειρισμένα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους.
● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Π.Ε., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
● Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο που ταξινομείται πρώτη φορά.
● Μισθωτήριο για επιχειρήσεις εμπορίας.