Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ

Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/59/24107 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2852/16.08.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το τεσσαρακοστό (40ο) έτος, για τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες:

  • Κατηγορία Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Κατηγορία Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Κατηγορία Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
– – –


Το σκεπτικό του καθορισμού ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού στην ΔΕΔΔΗΕ για τις παραπάνω κατηγορίες και ειδικότητες

Το γεγονός ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) απαιτείται να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία, τίθενται επικεφαλής συνεργείων που εκτελούν εξωτερικές εργασίες κατασκευής και συντήρησης σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα και έχουν την ευθύνη ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή δύσβατες περιοχές, ενώ απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και άμεση ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, οι δε Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), απαιτείται να διαθέτουν αυξημένες ικανότητες οι οποίες αποκτώνται με τη συχνή ενασχόληση σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα, μετασχηματιστές ισχύος και μέτρησης καθώς και σε ειδικό εξοπλισμό αυτών των εγκαταστάσεων, ενώ συμμετέχουν σε συνεργεία συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών με απαιτήσεις όπως αναρρίχηση και εργασία πάνω σε στύλους, εργασία σε υπόγειους χώρους, συνθήκες δηλαδή εργασίας που απαιτούν αντοχή, δύναμη, αμεσότητα αντανακλαστικών, δυνατότητα ανταπόκρισης υπό συνθήκες έντασης και πίεσης, η οποία ανταπόκριση είναι εξαιρετικά δύσκολη για άτομα που έχουν μειωμένη, λόγω ηλικίας, προσαρμοστικότητα