Αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών, αγροτών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020.

 

Σύμφωνα με την απόφαση, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% για το τρέχον έτος και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,88 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αναπροσαρμόζονται για το τρέχον έτος με βάση τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις.

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.

Ειδικότερα οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής:

  1. A. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι
Κύρια Σύνταξη
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι
Υγειονομική Περίθαλψη
Παροχές σε χρήμα Παροχές σε είδος
2023 2024 2023 2024 2020 -2022 2024
1   169,95 €   175,83 €   5,48 €   5,67 €      54,82 €   56,72 €
2   203,94 €   211,00 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
3   258,76 €   267,72 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
4   325,65 €   336,91 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
5   404,59 €   418,59 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
6   548,23 €   567,19 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
Ειδική Κατηγορία   101,97 €   105,50 €   3,29 €   3,40 €      32,89 €   34,03 €

 

Β. Για τους αγρότες

Αγρότες
Κύρια Σύνταξη
Αγροτική Εστία Αγρότες
Υγειονομική Περίθαλψη
Παροχές σε χρήμα Παροχές σε είδος
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 99,78 103,23 2,19 2,27 3,29 3,40 31,80 32,90
2 120,61 124,78 2,19 2,27 3,29 3,40 38,38 39,70
3 152,41 157,68 3,29 3,40 3,29 3,40 38,38 39,70
4 191,88 198,52 3,29 3,40 3,29 3,40 38,38 39,70
5 239,03 247,30 4,39 4,54 3,29 3,40 38,38 39,70
6 323,45 334,65 6,58 6,81 3,29 3,40 38,38 39,70

 

Γ. Για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή

Επικουρική Ασφάλιση Εφάπαξ Παροχή
Ασφαλιστική Κατηγορία 2023 2024 2023 2024
42,76 44,24 28,51 29,49
51,53 53,32 33,99 35,17
61,40 63,53 40,57 41,97

 

Η υπουργική απόφαση

Αριθμ. Δ.15/Δ’/3201 – ΦΕΚ τεύχος Β 410/22.01.2024
Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
διαπιστώνουμε:

Άρθρο 1
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,53 ευρώ.

Άρθρο 2
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 3
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 4
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 5
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 6
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2024

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης