Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

asyloΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΝ-ΓΡ1
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Α.Π.: Οικ. 1858

Εγκύκλιος Αριθ. 1

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής».

Όπως γνωρίζετε από την 1η Ιανουαρίου 2014 έγινε έναρξη λειτουργίας όλων πλέον των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως υπηρεσιών μιας στάσης συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Η μετατροπή των ανωτέρω υπηρεσιών σε υπηρεσίες μιας στάσης έγινε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών και για την αποφυγή φαινομένων κακοδιοίκησης. Εν τούτοις, η διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών τόσο με μετατάξεις όσο και μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανοποιητική εξυπηρέτηση του κοινού. Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύς των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος».

Συνεπώς θα πρέπει να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης ότι θα πρέπει, πλέον, να προσέλθουν έως δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους μετά την πεντάμηνη παράταση που χορηγείται. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες έληξαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης μέσα σε ένα μήνα με πρόστιμο θα καταθέτουν κανονικά το αίτημά τους καθώς η άδεια διαμονής αυτών δεν παρατείνεται.

2) Επίσης η ανανέωση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης (τύπου Α) θα διενεργείται κανονικά από τις υπηρεσίες όπως και η έκδοση και ανανέωση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής.

3) Ομοίως θα εξυπηρετούνται κανονικά και οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005 και ζητούν τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής.

4) Όσες αιτήσεις έχουν ήδη παραληφθεί από τις υπηρεσίες μέχρι σήμερα θα εξεταστούν χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεωθούν να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η έναρξη της ισχύος τους μετακυλίεται μετά τη λήξη της πεντάμηνης παράτασης.

5) Τέλος σας επισημαίνεται ότι η ισχύς των διατάξεων δεν αφορά τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες ανανεώνονται κανονικά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ