Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) της ΓΓΠΣ και για τα αιτήματα κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας που υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Τα είδη των παραβόλων που προβλέπονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και θα εισπράττονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) είναι τα παρακάτω:

Αίτηση Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας Αλλογενών Αλλοδαπών (700 ευρώ)
Επανυποβολή αιτήματος Αλλογενών Αλλοδαπών (200 ευρώ)
Υποβολή / επανυποβολή αιτημάτων Ομογενών, Πολιτών ΕΕ, Ανιθαγενών / Πολιτικών Προσφύγων (100 ευρώ)
Αιτήματα λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο (100 ευρώ)

Σχετικά:

ΓΓΠΣ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) μέσω των ΚΕΠ

Η Εγκύκλιος