Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας

Αριθ. οικ. 20405/373 – ΦΕΚ B 1371 – 17.05.2016
Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας

Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 46, του Ν. 4186/2013 (Α ́193), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6, του άρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α ́258), σε συμπράξεις με Περιφερειακές Αρχές και επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση 4.1 της περίπτωσης 4 της παραγράφου γ ́του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α ́94).

Η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και στο 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων