Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έγγραφα διευθέτησης οφειλών

Αριθμ. 7534 – ΦΕΚ B 1794 – 20.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011)