Υπηρεσίες διορισμού αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Υπηρεσίες διορισμού αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/12/οικ. 34457 – ΦΕΚ B 2438 – 11.11.2015
Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΣΔΔΑ