Υπολογισμός Αξίας της Δασικής Γης

Αριθμ. 115963/6070 – ΦΕΚ B 2980 – 04.11.2014

Έγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29−12−1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/8−8−2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», του «Οδηγού Εφαρμογής του Υποδείγματος Εκτίμησης της Αξίας της Δασικής Γης στην Ελλάδα» με υποχρεωτική εφαρμογή από τις δασικές υπηρεσίες για τον υπολογισμό της αξίας του δάσους, της δασικής έκτασης και των δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο του Οδηγού Εφαρμογής του Υποδείγματος Εκτίμησης της Αξίας της Δασικής Γης στην Ελλάδα περιέχεται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι τιμές των αναφερόμενων σ’ αυτό παραμέτρων δύναται να αναμορφώνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κατόπιν πρότασης της οικείας Δ/νσης σε συνεργασία με εξειδικευμένα Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Κατά την εφαρμογή του υποδείγματος αποτίμησης των ανωτέρω εκτάσεων θα χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης το 3,5%.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.