Υπουργείο Εξωτερικών. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Αριθμ. 38426 – ΦΕΚ Β 2634 – 03.10.2014

Εσωτερικός Κανονισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Δεδομένης της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της μείωσης του κόστους λειτουργίας της, έχει καταρτιστεί ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, ο οποίος αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές του ΥΠΕΞ, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞIΣ».