Ηλεκτρονικά η αίτηση για τις σχολές προπονητών

Ηλεκτρονικά η αίτηση για τις σχολές προπονητών. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

 

Αριθμ. οικ. 126890 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2149/03.04.2023
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών Α΄ Επιπέδου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/604308/ 6.12.2022 (B΄ 6553) απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών Α΄ Επιπέδου, ως προς:

Α) Το άρθρο 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών (συμπλήρω-ση του 18ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023).
3. Α) Αθλητές: Να είχε συμμετοχή σε θερινούς ή χειμε-ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ή να έχει κατακτήσει 1η έως 6η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, ή 1η έως 4η νίκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, την οποία να βεβαιώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή / Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή / αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.
‘Η
3. Β) Προπονητές: Να ήταν προπονητής/τρια των αθλητών/τριών που είχαν συμμετοχή σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ή είχαν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, ή 1η έως 4η νίκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, την οποία να βεβαιώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή / Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή / αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.»

Β) Το άρθρο 8, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋ-ποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

Α) Αθλητές:
Βεβαίωση συμμετοχής / διάκρισης από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή/ Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή / αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία. Β) Προπονητές:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο συ-γκεκριμένο άθλημα, με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της νίκης του/της αθλητή/τριας.
• Αντίγραφο σύμβασης εργασίας με Αθλητικό Σωμα-τείο ή Αθλητική Ομοσπονδία, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), η οποία να ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα που επιτεύχθηκε η νίκη.
• Βεβαίωση συνεργασίας με τον/την συγκεκριμένο/η αθλητή/τρια που πέτυχε την συγκεκριμένη διάκριση, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή / Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή / αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ απαιτούνται:
• Πτυχίο.
• Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση απαλλαγής μαθημάτων).

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Eναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

 

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/

πατώντας το εικονίδιο  Σύνδεση».

 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση ισχύει ως έχει

 

Αριθμ. οικ. 604308 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6553/21.12.2022
Ίδρυση σχολής προπονητών Α’ επιπέδου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Α’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στο διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/05/2024 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023). 3. Να είχε συμμετοχή σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ή να έχει κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, την οποία να βεβαιώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή/ Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή/αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/ νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. (Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προ-ϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
– Βεβαίωση συμμετοχής/διάκρισης από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή/Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή/αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ απαιτούνται:
• Πτυχίο.
• Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-μολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Eναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

 

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/

 

 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwon-do Ελλάδος (ΑΟΤΕ).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης