Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος από το Ν. 4354/2015).

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες
β) Να είναι δικηγόροι Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.
γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κυρίως Διοικητικού και επίσης Εργατικού Δικαίου.
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) .
στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχύουν

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπου στην εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου θεωρημένο από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Διοικητικού υπόψη κας Στυλιανής Μαρτάκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 2106503033 -3035, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο, στην κατωτέρω Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Δ/νση Διοικητικού/Τμ.Προσωπικού
Νεαπόλεως 27 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’
153 41 Αγία Παρασκευή

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες