Υπουργείο Εξωτερικών. Προκήρυξη για πρόσληψη 4 Εμπειρογνωμόνων

Αριθμ. Π19ΓΕΝ − 3948 – ΦΕΚ B 460 – 24.02.2016
Προκήρυξη πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ−ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα−γραφείο 208, τηλ.: 210−3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/460_2016-empeir-ypej.pdf”]