Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/662924/25818/3511/777 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6090/31.12.2018
Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διεξάγονται αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και αποτελούν έδρα ομάδας Football League

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β ́ 1802) έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ορίζεται ως χρόνος έναρξης της υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν έδρα ομάδας Football League η 1η Ιανουαρίου 2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/316585/22194/1608/414 – ΦΕΚ B 3154 – 30.09.2016
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Η εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της με αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 – ΦΕΚ B 1802 – 20.08.2015
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων