Υπουργείο Οικονομικών. Δημοσίευση πρόσκλησης για μετάταξη 31 Επιστημόνων Πληροφορικής, από φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ στην ΓΓΠΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την δημοσίευση της πρόσκλησης για τη μετάταξη 31 Επιστημόνων Πληροφορικής, από φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ΓΓΠΣ, μετά προτίθεται να αξιοποιήσει την γνώση και εμπειρία αυτών των στελεχών στην υλοποίηση ενός συνόλου σημαντικών έργων στα οποία υλοποιεί ή θα υλοποιήσει στο επόμενο διάστημα όπως τα ακόλουθα:

– Έργο της διαλειτουργικότητας το οποίο είναι το πρώτο έργο υπηρεσιών software που υλοποιείται με την διαδικασία σύμβασης πλαίσιο.

– Έργο επέκτασης του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είναι το πρώτο μεγάλο έργο του δημοσίου στην πλατφόρμα SAP.

– Ολοκλήρωση της εφαρμογής e-Παράβολο, σε συνεργασία με την ΓΓΔΕ, για το σύνολο των παραβόλων του Δημοσίου Τομέα.

– Στο έργο Ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, του οποίου ξεκινά η υλοποίηση

– Στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Γ΄Φάση) το οποίο αφορά τη μισθοδοσία όλης της Κεντρικής Κυβέρνησης.

– Στην διαχείριση του κόμβου του G-Cloud που αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, και το οποίο θα εγκατασταθεί στους χώρους της ΓΓΠΣ.

– Στην υλοποίηση των έργων GOV-ERP το οποία πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν και τα οποία θα αφορούν την υποστήριξη των δραστηριοτήτων όλων των οικονομικών μονάδων των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Η ΓΓΠΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην πρόσκληση, λεπτομέρειες της οποίας μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο et.diavgeia.gov.gr

Πηγή: gsis.gr