Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις

NOMOΣ 4379/2016 – ΦΕΚ A 63 – 12.04.2016

Άρθρο δεύτερο
Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

1. Στους υποψηφίους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση / δήλωση συμμετοχής επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης / δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά υποψήφιο και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Α ́ 90) καταργείται.

——-
Αριθμ. Φ.151/75660/Α5 – ΦΕΚ B 1353 – 13.05.2016
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση −Γενικές Προϋποθέσεις
Καθορίζεται για το έτος 2016 κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 ευρώ, για τους δικαιούχους του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης.
Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης εφόσον συμμετέχει στο σύνολο των δηλωμένων, στην αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου και μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχα, εξαιρουμένων των ειδικών μαθημάτων. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται εάν το σύνολο των μαθημάτων εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αποφοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά εφόσον το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση – δήλωση δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο.
Ειδικότερα την αποζημίωση του άρθρου 1 δικαιούνται:
1. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον το Εξεταστικό Κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του ιδίου νησιού στο οποίο υπέβαλε αίτηση − δήλωση ο υποψήφιος και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής μονάδας από το Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται από τη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας στην οποία κατέθεσαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας, η οποία λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολείων είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.
2. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του ιδίου νησιού, στο οποίο υπέβαλε αίτηση − δήλωση ο υποψήφιος, και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψήφιος από το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση −δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Χώρας που έχουν οριστεί για να εξεταστούν εφόσον η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψήφιος και του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.

Άρθρο 3
Αίτηση − Δικαιολογητικά
Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσης καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη των εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο υποψήφιος αίτηση−δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης − δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης − δήλωσης.
γ) Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάστηκε σε κάποιο ή σε κάποια από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου ή σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την περίοδο των Επαναληπτικών εξετάσεων, προσκομίζει επιπλέον και τη βεβαίωση των Επαναληπτικών εξετάσεων, των αντίστοιχων προέδρων των επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων. Η παρούσα βεβαίωση δεν χορηγείται στον υποψήφιο εάν το σύνολο των μαθημάτων εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υποβάλλονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του γονέα ή του κηδεμόνα του υποψηφίου και σε βάρος του ΚΑΕ 0718 που εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Μαΐου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

NOMOΣ 4379/2016 – ΦΕΚ A 63 – 12.04.2016

Άρθρο δεύτερο
Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις