Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Αριθμ. 775/5 – ΦΕΚ B 3156 – 30.09.2016

Τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 248/71/15.3.2002 (ΦΕΚ 603/Β/16.5.2002)
Η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 2, του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Κατά την έναρξη των εργασιών του, κάθε εγκατεστημένος στην Ελλάδα Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιεί εγγράφως τα ακόλουθα στοιχεία στην ΕΕΤΤ, τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο:
α. ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση / έδρα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα του Παρόχου,
β. νομική μορφή, νόμιμοι εκπρόσωποι και τυχόν αντίκλητος του Παρόχου,
γ. αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ),
δ. αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), ε. πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας με την ΕΕΤΤ,
στ. πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό προκειμένου να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, 
ζ. παρεχόμενες υπηρεσίες».

Η περίπτωση δ) της παρ. 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:
«δ) πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις αρμόδιες Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες από τα οποία να προκύπτει αν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή αν έχουν κατατεθεί σχετικές προς αυτά αιτήσεις καθώς και αν τελεί υπό εκκαθάριση και τα οποία οφείλει να ανανεώνει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ ετησίως εκτός εάν στο μεταξύ υπάρξει μεταβολή ως προς τα ανωτέρω, οπότε και ο πάροχος οφείλει να υποβάλλει το αντίστοιχο πιστοποιητικό πριν την παρέλευση του έτους και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που επήλθε η εν λόγω μεταβολή».

Η παρ. 5 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ κάθε τροποποίηση των στοιχείων τους που περιλαμβάνονται στο μητρώο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επέλευσή της.».

Η παρ. 6 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, την παύση εργασιών τους. Η παύση αυτή σημειώνεται στο μητρώο».

Στο άρθρο 10, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«7. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους ύψους εκατό ευρώ (€100). Το ως άνω τέλος για κάθε ημερολογιακό έτος θα καταβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου του αμέσως προηγουμένου έτους, με το 2017 να αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Η παρ. 3 του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά, για τις κυρώσεις ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4070/2012».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.