Κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

Με την δημοσίευση, τις αμέσως επόμενες ημέρες (ΦΕΚ Β 1635 – 20.06.2014), της υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίηση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», σταματάει για πάντα η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για όλους.

Επιπλέον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας.

Έτσι κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δει από τον προσωπικό του υπολογιστή το σύνολο της ασφαλιστικής του διαδρομής, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του, δηλαδή το δικό του «ασφαλιστικό βιογραφικό».

Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση και η απονομή σύνταξης θα είναι υπόθεση ημερών. Για όλους, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

————-

Η υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»

Αριθμ. οικ. 11810/179/Φ80353 – ΦΕΚ Β 1635 – 20.06.2014

Καθορισμός τρόπου λήψης και χρήσης δεδομένων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4237/ 2014 (Α, 36).
2. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 (Α,245) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 17-30 του ν. 3918/2011 (Α, 31) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (Α, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
7. Την ανάγκη για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Η ενιαία διαδικασία συγκέντρωσης και τήρησης των στοιχείων ασφάλισης και ασφαλιστικής ικανότητας όλων των ασφαλισμένων της χώρας, Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Μ.Τ.Π.Υ., διεκπεραιώνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2. Στη διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και το Μ.Τ.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το σύστημα ΑΤΛΑΣ διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ) και περιλαμβάνει:
α. το Εθνικό Μητρώο Εργοδοτών,
β. το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης και
γ. τον Ψηφιακό Λογαριασμό Ασφάλισης.

Για την τήρηση των στοιχείων ασφάλισης, ασφαλιστικής ικανότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών, μέσω της ανάπτυξης του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
1. Προετοιμάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κεντρικοί διακομιστές, σταθμοί εργασίας, υποδομές δικτύου και βάσεων δεδομένων).
2. Υλοποιεί τις σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές.
3. Ορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται στην ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος.
4. Δημιουργεί το απαραίτητο κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) για την τεχνική υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.
5. Καταρτίζει και υλοποιεί σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα αντικείμενα του νέου συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση της διαδικασίας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ (1Η): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
1. Δημιουργείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης με τα πληροφοριακά συστήματα των Φ.Κ.Α., της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του ΕΟΠΥΥ.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να καταγράφουν στο πληροφοριακό τους σύστημα ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που ανέπτυξε η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για το σκοπό αυτό, τους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια αυτής για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας) και να ενημερώνουν, σε πραγματικό χρόνο, το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης που τηρείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

3. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και, μέσω του ΕΟΠΥΥ, με τις εφαρμογές των νοσοκομείων ή άλλων παροχών υγείας, προκειμένου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές υγείας σε είδος.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναστέλλει το δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας όσων ασφαλισμένων παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις λόγω ληξιαρχικών γεγονότων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν διασύνδεσης και διασταύρωσης των στοιχείων με το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ ή, λόγω της απώλειας της ιδιότητας προστατευόμενου μέλους λόγω σπουδών, με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που τηρείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου των άμεσα ασφαλισμένων, η ασφαλιστική ικανότητα εμμέσου μέλους δεν αναστέλλεται μέχρι την τελική κρίση του οικείου Φορέα (αναστολή, διαγραφή, μεταβίβαση, παράταση, κ.λπ.), ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά.
Σε κάθε περίπτωση, για τις ανωτέρω αναστολές, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει το φορέα του ασφαλισμένου.

5. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται μέχρι την 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των ασφαλισμένων – άμεσα και έμμεσα – δικαιούχων περίθαλψης, με την ένδειξη «ασφαλιστική ικανότητα και διάρκεια ισχύος αυτής».
Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς υποβολή αρχείου καθορίζονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου από το έτος της υποβολής.
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο από τα πληροφοριακά τους συστήματα ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για οποιεσδήποτε προσθήκες ή μεταβολές.

6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης.

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Δημιουργείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ «Ψηφιακός Λογαριασμός Ασφάλισης» για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας και το Εθνικό Μητρώο Εργοδοτών μέσω του οποίου χορηγείται ηλεκτρονικά Ασφαλιστική Ενημερότητα. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ετοιμάζει τις προδιαγραφές και τα προγράμματα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Εργοδοτών και του Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης με τα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ.

2. Οι ΦΚΑ αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. εντός μηνός από την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των εργοδοτών που υπάρχουν στα πληροφοριακά τους συστήματα με ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και αρχείο με στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων τους.

3. Οι ΦΚΑ υποχρεούνται να διασυνδεθούν με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για την online ενημέρωση της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών ή αυτοαπασχολούμενων. Επιπλέον, μέχρι και την 15η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα (και αν αυτή συμπίπτει με ημέρα αργίας την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη) οι ΦΚΑ αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία ασφάλισης του προηγούμενου μήνα καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές του ιστορικού ασφάλισης που ήδη έχει σταλεί.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα στοιχεία και τα επεξεργάζεται με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τους ΦΚΑ και τους ασφαλισμένους με την έκδοση Αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφάλισης, Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5. Το σύστημα ΑΤΛΑΣ διασυνδέεται με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την άντληση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
Για την τήρηση των στοιχείων ασφάλισης, ασφαλιστικής ικανότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών, μέσω της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., οι εμπλεκόμενοι φορείς, υποχρεούνται να αποστέλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., εντός των ανωτέρω αναφερόμενων προθεσμιών, προς καταχώρηση και επεξεργασία ενδεικτικά τα κάτωθι στοιχεία:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:
Τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης του δικαιούχου, τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας και, στην περίπτωση καταχώρησης έμμεσα ασφαλισμένου, τα πλήρη στοιχεία του άμεσου μέλους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ:
Τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης, του Εργοδότη (στην περίπτωση των νομικών προσώπων, της εκπροσώπησης, έδρας, επωνυμίας κ.λπ.), της κατηγορίας της επιχείρησης και των τυχόν οφειλών ή ρυθμίσεων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Τα στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης, τα στοιχεία Μητρώου Ασφαλισμένου, ενδεικτικά ΑΜΚΑ, AM Φορέα, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής, δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, Πόλη, Ταχ. Κωδ.), στοιχεία εργοδότη και στοιχεία ασφάλισης όπως χρονική περίοδο, κλάδο ή κατηγορία, έτος ασφάλισης, αποδοχές, εισφορές, στοιχεία ρυθμίσεων ή οφειλών, κ.λπ.).
Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται υπό το πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλης κανονιστικής πράξης, απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Οδηγίας ή Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει την τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω αρχείων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ημερομηνίες έναρξης σύμφωνα μετά οριζόμενα ανωτέρω, καθορίζονται ως εξής:
α. Η Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β 1635 – 20.06.2014)

β. Ημερομηνία καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών της β΄ φάσης από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ ορίζεται η 30η Αυγούστου 2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ