Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης

Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων

ΠΟΛ 1019

Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών