Χορήγηση αντιγράφων τοπογραφικών στοιχείων ψηφιακής και αναλογικής μορφής

Χορήγηση αντιγράφων τοπογραφικών στοιχείων ψηφιακής και αναλογικής μορφής

Αριθμ. 275/24066 – ΦΕΚ Β 523 – 28.02.2014
Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο ορισμός των ανταποδοτικών τελών για τα τοπογραφικά στοιχεία που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2
Εκτυπώσεις
1. Για εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για αεροφωτογραφίες κλίμακας μέχρι 1:20.000, διαστάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 4,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία,

β) για αεροφωτογραφίες κλίμακας άνω των 1:20.000, διαστάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 5,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία,

γ) για μεγεθύνσεις των περιπτώσεων α και β, διαστάσεων 50X60 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 13,00 ευρώ και 17,00 ευρώ αντίστοιχα ανά μεγέθυνση και

δ) για χορήγηση των αντίστοιχων διαθετικών και αρνητικών φίλμ των περιπτώσεων α και β 8,00 ευρώ και 11,00 ευρώ αντίστοιχα ανά αεροφωτογραφία διαστάσεων 24X24 εκατοστά.

2. Για εκτυπώσεις ορθοφωτογραφιών κλίμακας 1:5000, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα ορθοφωτογραφιών 73,00 ευρώ ανά φύλλο,

β) άνω των 4 έως και 10 ακέραια φύλλα ορθοφωτογραφιών 61,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και

γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 49,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων.

3. Για την εκτύπωση εκάστου ακέραιου διαγράμματος ενοτήτων κλίμακας 1:5000 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 14,00 ευρώ ανά φύλλο. Στις εκτυπώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα όρια των εντοπισθέντων αγροτεμαχίων.

4. Τα ανταποδοτικά τέλη των παρ. 2 και 3 αφορούν χορήγηση ακέραιων ορθοφωτογραφιών και διαγραμμάτων ενοτήτων, περιλαμβανομένης της περιμετρικής λωρίδας αυτών πλάτους 125 μέτρων, χορηγούνται δε σε αδιαφανές χαρτί. Για την χορήγησή τους σε διαφανές χαρτί τα αντίστοιχα τέλη αυξάνονται κατά 50%, υπό τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 6.

Άρθρο 3
Ψηφιακές Παραδόσεις
1. Για ψηφιακές παραδόσεις των ορθοφωτογραφιών της παρ. 2 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. α 102,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία,

β) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. β, 90,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία και

γ) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ γ 76,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία.

2. Για ψηφιακές παραδόσεις αεροφωτογραφιών (σάρωση 1000 dpi) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 3,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία.

3. Για στοιχεία εσωτερικού και προσεγγιστικού εξωτερικού προσανατολισμού (αρχείο διακρίβωσης κάμερας (calibration report) Χο, Υο, Ζο, ω, φ, κ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 1,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία.

4. Για παραδόσεις του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα 82,00 ευρώ ανά φύλλο,

β) άνω των 4 και έως και 10 ακέραια φύλλα 73,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και

γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 58,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων ή

δ) 0,02 ευρώ ανά υψομετρικό σημείο με ελάχιστο ποσό 30,00 ευρώ.

5. Για ψηφιακές παραδόσεις των διαγραμμάτων ενοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 14,00 ευρώ ανά διάγραμμα ενοτήτων.

6. Για πολύγωνα περιοχών ή γραμμικά στοιχεία με εξειδικευμένη χρήση γης, τα οποία προκύπτουν από κατά περίπτωση επεξεργασία των δηλώσεων των αγροτών ή των χαρακτηριστικών εδάφους (gaec) σε συνδυασμό με τους κωδικούς των ενοτήτων, όπως αυτοί προέκυψαν φωτοερμηνευτικά, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 20ευρώ ανά κωδικό χρήσης που χρήζει επεξεργασίας ανά Νομό και 0,10ευρώ ανά πολύγωνο ή γραμμή.

7. Για ψηφιακές παραδόσεις τοπωνυμίων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας ή

β) 1,00 ευρώ ανά τοπωνύμιο (σημείο) με ελάχιστο ποσό 10,00 ευρώ.

8. Για ψηφιακές παραδόσεις κλίσεων εδάφους και προσανατολισμών οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας.

Άρθρο 4
Λοιπά τοπογραφικά στοιχεία
1. Για τριγωνομετρικά σημεία οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ, Υ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο,

β) για υψόμετρο (Ζ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο και

γ) για περιγραφή τριγωνομετρικού σημείου 0,50 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο.

2. Για ορόσημα και στάσεις πολυγωνικών οδεύσεων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ,Υ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση και

β) για υψόμετρο (Ζ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση.

3. Για τη χορήγηση λοιπών τεχνικών στοιχείων (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 0,50 ευρώ ανά σελίδα του αντίστοιχου τεύχους.

Άρθρο 5
Χορήγηση τοπογραφικών στοιχείων σε δημόσιες αρχές
1. Στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 3882/2010, τα στοιχεία των άρθρων 2, 3 και 4 χορηγούνται δωρεάν. Στην αίτησή τους προς τη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι δημόσιες αρχές πρέπει να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της χρήσης των στοιχείων που ζητούνται και να προσδιορίζουν την περιοχή.

2. Στις περιπτώσεις που η αιτούσα δημόσια αρχή πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα τοπογραφικά στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής της, καταβάλλει τα τέλη που ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 μειωμένα κατά 50%.

3. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αποκλειστικά για τον σκοπό τον οποίο τα ζητούν και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον.

4. Εφόσον από τα τοπογραφικά στοιχεία που χορήγησε η Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε άλλη δημόσια αρχή προκύψουν παράγωγα γεωχωρικά δεδομένα η αρχή αυτή υποχρεούται να τα χορηγήσει στη Δ/νση Τοπογραφικής.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης τοπογραφικών στοιχείων
1. Τα τοπογραφικά στοιχεία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις διαβαθμισμένες περιοχές, όπου αυτές απαιτούνται.

2. Τα πάσης φύσεως έξοδα αναπαραγωγής (υλικά εκτύπωσης, μαγνητικά μέσα κ.λπ.) βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

3. Τα στοιχεία χορηγούνται για αποκλειστική χρήση των ενδιαφερομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτών στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους και η χορήγηση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους.

4. Το χορηγούμενο, σύμφωνα με την παρούσα, υλικό υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις χαρτοσήμου.

5. Τα ποσά που προκύπτουν από τη χορήγηση των τοπογραφικών στοιχείων κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου στον Κ.Α. 1259.

Άρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθ. 302488/12-7-1999 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων για την χορήγησή τους, στους ενδιαφερόμενους». (Β΄ 1493).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ