Καθορισμός από τον Πρωθυπουργό της σειράς τάξης των Υπουργείων 2021 

Καθορισμός από τον Πρωθυπουργό της σειράς τάξης των Υπουργείων 2021 

μετά και την σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

Αριθ. Y33ΦΕΚ Τεύχος Β 4198/10.09.2021

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161) και

γ) της υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφασης «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 
 

Άρθρο μόνο

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Οικονομικών,
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
3. Υπουργείο Εξωτερικών,
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
5. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
7. Υπουργείο Υγείας,
8. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
12. Υπουργείο Εσωτερικών,
13. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
14. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
18. Υπουργείο Τουρισμού,
19. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 2
Η απόφασή μας με στοιχεία Υ3/20.1.2020 καταργείται.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ