Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης

δίκαιο - νόμος - νομοθέτημαΑριθμ. 29381 – ΦΕΚ B 1009 – 23.04.2014

Τροποποίηση της με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 3 και 9 παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) όπως ισχύει.
β) του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.
2. Τη με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης» (Β΄2693).
3. π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
4. Τη με αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. 85485/18.09.2012 κοινή απόφασή μας ως εξής:

Καθορίζουμε το παράβολο που προκαταβάλλεται από τους υποψήφιους στην επιτροπή εξετάσεων διαμεσολαβητών ως εξέταστρο, στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ το οποίο κατατίθεται υπέρ Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ