Νόμος 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Νόμος 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

την προστασία της δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία

 

Νόμος 4790/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 48/31.03.2021
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 2: Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 3: Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 4: Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 7: Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 15: Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 16: Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 17: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 18: Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο 19: Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 20: Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
Άρθρο 21: Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 23: Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο 24: Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 25: Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 26: Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 27: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 28: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 29: Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 30: Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 31: Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 32: Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο 33: Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο 34: Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 35: Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο 37: Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
Άρθρο 38: Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
Άρθρο 39: Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID – 19 – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020
Άρθρο 40: Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων – Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020
Άρθρο 41: Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων
Άρθρο 42: Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021
Άρθρο 44: Διορισμός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».
Άρθρο 45: Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας.
Άρθρο 46: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 47: Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Άρθρο 48: Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 49: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 50: Διορισμός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018
Άρθρο 51: Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Άρθρο 52: Νομιμοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 53: Νομιμοποίηση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 54: Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
Άρθρο 55: Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο 56: Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
Άρθρο 57: Άδειες ιατρών που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
Άρθρο 58: Αναγνώριση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και πολύπλοκων νοσημάτων
Άρθρο 59: Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων
Άρθρο 60: Οργανωτικά Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 61: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 62: Ρυθμίσεις clawback – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 63: Ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3459/2006

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Άρθρο 65: Ορισμοί
Άρθρο 66: Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 67: Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Άρθρο 68: Υποβολή αίτησης
Άρθρο 69: Έγκριση αίτησης
Άρθρο 70: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
Άρθρο 71: Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου – Σώρευση – Χρονικό διάστημα καταβολής
Άρθρο 72: Υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 73: Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση
Άρθρο 74: Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα πληρωμών
Άρθρο 75: Παροχή στοιχείων
Άρθρο 76: Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 77: Υποχρέωση διαφάνειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 78: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 79: Απαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης – Προσθήκη περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 80: Παράταση προθεσμιών έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών του ν. 4270/2014
Άρθρο 81: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο – Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 82: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 83: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 84: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 85: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις
Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 87: Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 88: Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
Άρθρο 89: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων
Άρθρο 90: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Άρθρο 91: Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 92: Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4753/2020

 
 

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 93: Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών
Άρθρο 94: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 95: Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασίων στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020
Άρθρο 96: Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 97: Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011
Άρθρο 98: Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 99: Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020
Άρθρο 100: Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Άρθρο 101: Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας
Άρθρο 102: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων – παιδοκόμων
Άρθρο 103: Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007
Άρθρο 104: Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 105: Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
Άρθρο 106: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
Άρθρο 107: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας – Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Άρθρο 108: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Άρθρο 109: Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 110: Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 111: Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων
Άρθρο 112: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Άρθρο 113: Χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 114: Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο καθεστώς του ν. 4635/2019 – Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019
Άρθρο 115: Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης δομικών κατασκευών κεραίας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
Άρθρο 116: Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ΜΕΡΟΣ Θ’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 117: Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις – Αρχαιρεσίες ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 – Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.
Άρθρο 118: Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
Άρθρο 119: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 120: Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου
Άρθρο 121: Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122: Ρύθμιση για το Φαράγγι Σαμαριάς – Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018
Άρθρο 123: Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 124: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4790/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 48/31.03.2021
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.