Καθορισμός του ύψους του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΝΕΡΙΤ ΑΕ

neritΑριθ. 46/31.12.2013 – ΦΕΚ Β 3371 – 31.12.2013

Καθορισμός του ύψους του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», των υπόχρεων προσώπων για την καταβολή του και του τρόπου είσπραξής του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
3. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213).
4. Του π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) και π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Της με αριθμ. Υ48/9.7.2012 Απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2105) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» και της με αριθμ. Υ307/2.7.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄1635) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντ. Καψή».
7. Του ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
8. Του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (ΦΕΚ Α΄ 169), και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6.
9. Της με αριθμ. 8/12.12.2013 (αριθμ. Πρωτ. 276/27.12.2013) σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Καθορίζουμε, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» (στο εξής «ΝΕΡΙΤ ΑΕ»), τα υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του και τον τρόπο είσπραξής του, ως εξής:

1. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

2. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για τις παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους:
(α) Το Ελληνικό Δημόσιο,
(β) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
(γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι ενώσεις τους, καθώς και τα ιδρύματα, το σύνολο της περιουσίας των οποίων ανήκει σε Ο.Τ.Α.,
(δ) Οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού και δόγματος, οι Ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και τα νεκροταφεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδοτούμενων τάφων,
(ε) Οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,
(στ) Οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ανά παροχή ηλεκτρική ενέργεια αξίας έως δέκα ευρώ (€10) μηνιαίως.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο.

3. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται μέσω των λογαριασμών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, που παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων, για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ