Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

kentra_apotherapeiasΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 – ΦΕΚ Α 76 – 28.03.2014

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1993 (Α 166) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή ΝΠΙΔ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α 125)
β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)
γ) του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), Της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις (Α 41)
δ) του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98).
2) Την με αριθμ. οικ.22365/97/05.07.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (Β΄ 1667).
3) Την αριθμ. 27/VΙΙ/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β 2783).
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5) Tις υπ’ αριθμ. 196/2013 και 362/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 21 του Π.Δ. 395/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α Κλειστής Νοσηλείας χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών υγείας και λοιπών φροντίδων αποκατάστασης και σε ότι αφορά τον αριθμό των κλινών ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός οι δέκα (10) κλίνες».

Το άρθρο 26 του Π.Δ. 395/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Α-Α ορίζεται Ιατρός με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή σε περίπτωση ειδικού προσανατολισμού του Κέντρου Ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας που έχει τα εξής προσόντα:
α) Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως αυτού.
β) Τίτλο ειδικότητας.
γ) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ