Κέντρα Κοινότητας. Προδιαγραφές λειτουργίας

Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135 – ΦΕΚ B 854 – 30.03.2016

Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ Βαθμού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».

2. Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α ́ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Σε περίπτωση που σε ΟΤΑ α ́ βαθμού δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης.

3. Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.