Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (kisk.ggde.gr) (Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466 – ΦΕΚ Τεύχος Β 900/17.03.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Την ανάπτυξη διαδικτυακού Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που εφεξής θα αναφέρεται ΚΗΣΚ, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις «αναθέτουσες αρχές» του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 που εφεξής θα αναφέρονται ως Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 2
Δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις
Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατ επιταγή του άρθρου 118 παρ. 6 του ν. 4412/2016, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω Κ.Η.Σ.Κ θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 4, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Διαχειριστής του Συστήματος: Ως Διαχειριστής του Κ.Η.Σ.Κ ορίζεται η Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία και αναθέτει σε οργανωτική της μονάδα την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Κ.Η.Σ.Κ.

2. Χρήστες του ΚΗΣΚ: Ως χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. ορίζονται υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών και Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εφόσον έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και έχουν αποκτήσει τους αντίστοιχους κωδικούς.

3. Ηλεκτρονικό αντίγραφο: Ως ηλεκτρονικό αντίγραφο στο Κ.Η.Σ.Κ νοείται σαρωμένο αντίγραφο υπογεγραμμένου εγγράφου ή ψηφιακό αρχείο που έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια που φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και σχετική ψηφιακή υπογραφή.

Άρθρο 4
Επιχειρησιακή λογική του Κ.Η.Σ.Κ
Το Κ.Η.Σ.Κ. θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
4.1 Διαχείριση Χρηστών
4.1.1 Εγγραφή Χρηστών
Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημιουργεί τους ρόλους που είναι δυνατόν να αναληφθούν από τους χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. και αποδίδει ρόλο σε κάθε ένα Χρήστη.

1. Κάθε Αναθέτουσα Αρχή αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ. Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος καταχωρεί την Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλογο του συστήματος.

2. Κάθε Χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, και την ειδικότητα του στην ενσωματωμένη στο σύστημα, ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Επίσης επιλέγει από σχετικό κατάλογο την αναθέτουσα Αρχή την οποία εκπροσωπεί και επισυνάπτει ηλεκτρονικά αίτηση/δήλωση ορισμού χρηστών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας.
Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής παρουσιάζει ελλείψεις ή σφάλματα δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί σε νέα αίτηση εγγραφής.
Με την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος εγγράφει τον Χρήστη στο Κ.Η.Σ.Κ. δημιουργώντας τον απαιτούμενο λογαριασμό (userid, password), γνωστοποιεί στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον προσωπικό κωδικό του (password) και αποδίδει σε αυτόν τα κατάλληλα δικαιώματα και δυνατότητες που ο ρόλος του καθορίζει. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το password.
Η τήρηση των κωδικών (userid, password) που αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο είναι ευθύνη του χρήστη.
Η απενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη Αναθέτουσας Αρχής γίνεται μέσω έγγραφης σχετικής αίτησης η οποία αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη ΓΓΥ υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής.

4.1.2 Διαχείριση Πληροφοριακού Συστήματος
1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει:
• τη δημιουργία χρηστών
• την παραμετροποίηση του συστήματος
• την οργάνωση των διαδικασιών λήψεως των αντιγράφων ασφαλείας
• την αναγνώριση σημείων βελτίωσης και την οργάνωση της υλοποίησης αυτών με την ανάπτυξη νέων εκδόσεων της εφαρμογής
• την προσαρμογή του συστήματος στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
• την παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού στον οποίο εκτελείται το σύστημα
• την οργάνωση για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος
• την ενημέρωση των χρηστών με την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα του συστήματος
• την επιμέλεια για την συνολική ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

2. Οι χρήστες της ΓΓΥ έχουν τη δυνατότητα:
• εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων εγγραφής των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών
• ενημέρωσης του κεντρικού καταλόγου οικονομικών φορέων
• ενημέρωσης του κεντρικού καταλόγου αναθετουσών Αρχών και διορθωτικών ενεργειών στους εν λόγω καταλόγους.

3. Οι χρήστες των Αναθετουσών Αρχών έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των καταλόγων των οικονομικών φορέων, και κατά περίπτωση σύμβασης να διενεργούν κληρώσεις εφόσον έχουν οριστεί και ως μέλη επιτροπών κληρώσεων.

4.2 Καταχώριση καταλόγων ενδιαφερομένων υποψηφίων αναδόχων
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ήτοι τη δημοσίευση από την κάθε Αναθέτουσα Αρχή, μία φορά κατ” έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκλησης για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων η μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν επιπλέον απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Η κάθε Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τους καταλόγους ανά κατηγορία για τα έργα, μελέτες/παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει.

2. Στη συνέχεια ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρεί στο σύστημα τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους, οικονομικούς φορείς, βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών έργου η μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει.
Η καταχώριση των υποψήφιων αναδόχων πραγματοποιείται μέσω προεπιλογής τους από τον κατάλογο οικονομικών φορέων που προϋπάρχει στην εφαρμογή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που τους προσδιορίζουν ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία κτλ).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμπεριλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κατάλογο της εφαρμογής, η εγγραφή του γίνεται κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής προς το Διαχειριστή του Κ.Η.Σ.Κ.

3. Η οριστικοποίηση των καταλόγων στο Σύστημα, ανά κατηγορία έργου/μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με συμμετοχή τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων, αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής αναδόχου.

4. Η καταχώριση αφορά σε συγκεκριμένη χρήση (χρήση θεωρείται το διάστημα από 1/1/ΕΕΕΕ-31/12/ΕΕΕΕ).

4.3 Διαδικασία Καταχώρισης δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καταχωρεί στο σύστημα την Απόφαση της για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Στην καταχώριση αυτή περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
α) Ο τίτλος της σύμβασης
β) Ο Προϋπολογισμός (δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 20.000,00 €)
γ) Ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης της δαπάνης
δ) Η κατηγορία του έργου ή της μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
ε) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος που θα διενεργηθεί η με ηλεκτρονική κλήρωση επιλογή του αναδόχου
στ) Τα μέλη της Επιτροπής κλήρωσης και χρήστες του συστήματος
ζ) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ορισμού επιτροπής
η) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

2. Η οριστικοποίηση των στοιχείων της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης.

4.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης.
1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ” έτος.

2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση.
Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.

3. Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς.

4. Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης.

5. Ο προσωρινός ανάδοχος που προκύπτει από την κλήρωση δεσμεύεται για τον συγκεκριμένο κατάλογο οικονομικών φορέων του έτους αναφοράς και δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις του ιδίου καταλόγου.

4.5 Διενέργεια Επαναληπτικής κλήρωσης
1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση
2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να επισυνάψει σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης με την οποία γίνεται αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης και ενημερώνει το Κ.Η.Σ.Κ. ορίζοντας νέα ημερομηνία και ώρα επαναληπτικής κλήρωσης.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτηθεί την αποδέσμευση του προσωρινού αναδόχου της αρχικής κλήρωσης προκειμένου να συμμετάσχει και στην επαναληπτική ή σε άλλες κληρώσεις του συγκεκριμένου καταλόγου υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.6 παρ 3 της παρούσας.

4.6 Ανάθεση της σύμβασης
1. Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή ο υποψήφιος ανάδοχος, για την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης του αναδόχου, η προς υπογραφή Σύμβαση αποστέλλεται, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του TEE τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την υπογραφή της. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του αναδόχου στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολόγηση της δύναται να επαναλάβει την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 4.5. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός προέκυψε από το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθεί την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της, και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλαχών υποψήφιος ανάδοχος, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους για την συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

4.7 Διαχείριση Δεδομένων και Αποτελεσμάτων Στρατηγικής Πληροφορίας Υπολογισμός Στατιστικών Μεγεθών
1. Το Σύστημα διατηρεί ψηφιακά δεδομένα με τα στοιχεία των χρηστών, των κληρώσεων και των συμβάσεων για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Δημιουργείται επίσης ειδικός Ρόλος που ανατίθεται σε εργαζόμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο οποίος αναλαμβάνει την επεξεργασία των τηρουμένων στο σύστημα ψηφιακών δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών και λοιπών μεγεθών που θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση από τις οικείες Αναθέτουσες Αρχές αλλά και από το Υπουργείο.
2. Στο δικτυακό τόπο του ΚΗΣΚ θα δημοσιεύονται στοιχεία των συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης.
3. Στο δικτυακό τόπο του ΚΗΣΚ θα αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων επίκειται διενέργεια κλήρωσης όπου αναγράφονται και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης.
4. Η ΓΓΥ δύναται να δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ή και στο δικτυακό τόπο του ΚΗΣΚ εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης του ΚΗΣΚ

Άρθρο 5
Διασύνδεση με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διαλειτουργεί με το TEE ώστε να δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες τους οι ανακοινώσεις του

Άρθρο 6
Ισχύς Απόφασης
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά:  Οι διατάξεις του άρθρου 118, του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 147)