Κεντρικό τομεακό πληροφοριακό σύστημα για τα πολεοδομικά δεδομένα

Κεντρικό τομεακό πληροφοριακό σύστημα για τα πολεοδομικά δεδομένα

Αριθμ. 50206 – ΦΕΚ B 2571 – 27.11.2015
Αναστολή της αριθμ. 2711 / 20−1−2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας» (Β 149).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε
1. Αναστέλλεται η αριθμ. οικ. 2711/20−1−2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας» (ΦΕΚ 149 Β ́/22−1−2015), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

——————-

Αριθμ. οικ. 2711 – ΦΕΚ B 149 – 22.01.2015
Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας

Κεντρικό τομεακό πληροφοριακό σύστημα για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας
Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας», το οποίο υλοποιείται και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 15η Νοεμβρίου 2015, αποτελεί το κεντρικό τομεακό πληροφοριακό σύστημα για τα πολεοδομικά δεδομένα του συνόλου της χώρας.

Η χωρική βάση πολεοδομικών δεδομένων, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνει την πολεοδομική πληροφορία μέχρι το επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου για τις περιοχές εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών ή ρυμοτομικών σχεδίων και το επίπεδο κατάλληλων πολυγώνων – ζωνών για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών και τις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία