Κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς Οδηγό

Αριθμ. οικ. 50308/7695 – ΦΕΚ B 1837 – 26.08.2015
Όροι και προϋποθέσεις για τη θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς Οδηγό.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται:
Όχημα χωρίς Οδηγό: Το μεταφορικό μέσο που κινείται σε συγκεκριμένη διαδρομή ή σε λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας και η κίνησή του ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης κίνησης, ο οποίος δεν βρίσκεται εντός του οχήματος Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Το Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Φορέας, που υλοποιεί το ερευνητικό πρόγραμμα κυκλοφορίας λεωφορείου αστικού τύπου χωρίς οδηγό, εκπαιδεύει τον υπεύθυνο παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος, προετοιμάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα δοκιμαστικά σενάρια της κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς οδηγό και αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κατά τη δοκιμαστική περίοδο.
Υπεύθυνος Παρακολούθησης της Κίνησης Οχήματος: Πρόσωπο, το οποίο ευρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου, είναι υπεύθυνο για την κίνηση του οχήματος χωρίς οδηγό, δεν επιβαίνει στο όχημα και λογίζεται ως οδηγός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ