Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης

Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 (Αριθμ. 222088 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3441/04.10.2017)

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:
1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας.
2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
2. Φωτοτυπία της άδειας θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους.
3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και τελειώνει την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018