Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 103/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 255/31.12.2021
Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 2 Είδη Εγγράφων
Άρθρο 3 Διαταγές
Άρθρο 4 Αναφορές
Άρθρο 5 Έγγραφα με στενή έννοια
Άρθρο 6 Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις
Άρθρο 7 Χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων
Άρθρο 8 Ανακοινώσεις
Άρθρο 9 Εσωτερικά έγγραφα
Άρθρο 10 Εισηγητικά σημειώματα (ΕΙΣ. ΣΗΜ.)
Άρθρο 11 Υπηρεσιακά σημειώματα (Υ.Σ.)
Άρθρο 12 Ενημερωτικά Σημειώματα (ΕΝ. ΣΗΜ.)
Άρθρο 13 Φύλλα εξέλιξης υποθέσεων (Φ.Ε.Υ.)
Άρθρο 14 Σήματα
Άρθρο 15 Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων
Άρθρο 16 Αποφάσεις
Άρθρο 17 Σχέδια Αστυνομικών Ενεργειών (Σ.Α.Ε.)
Άρθρο 18 Λοιπά είδη εγγράφων

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 19 Μορφές – Είδη εργασίας
Άρθρο 20 Δεοντολογία εργασιών
Άρθρο 21 Τεχνική εργασιών

ΤΜΗΜΑ IV ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 22 Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων
Άρθρο 23 Στοιχεία αντιγράφων εγγράφων
Άρθρο 24 Βεβαίωση γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφου εγγράφων

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 25 Γενικά στοιχεία κατάρτισης εγγράφων
Άρθρο 26 Τεχνικά στοιχεία διατύπωσης εγγράφων
Άρθρο 27 Αποδέκτες εγγράφων
Άρθρο 28 Συνημμένα εγγράφων
Άρθρο 29 Χρήση συντετμημένων τίτλων (Σ.Τ.) κατά τη σύνταξη εγγράφων

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 30 Διακίνηση εγγράφων
Άρθρο 31 Ασφάλεια εγγράφων
Άρθρο 32 Προτεραιότητα εγγράφων
Άρθρο 33 Διεκπεραίωση εγγράφων
Άρθρο 34 Ειδική διαχείριση εγγράφων
Άρθρο 35 Εξέλιξη υποθέσεων εγγράφων

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Άρθρο 36 Αδικήματα, συμβάντα και συλλήψεις
Άρθρο 37 Σηματικές και έγγραφες αναφορές αδικημάτων, συμβάντων και συλλήψεων
Άρθρο 38 Περιοδικές αναφορές και καταστάσεις – Στατιστικοί πίνακες
Άρθρο 39 Καταδιωκτικά έγγραφα

ΤΜΗΜΑ IV ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
Άρθρο 40 Αλληλογραφία με τις Δημόσιες Αρχές
Άρθρο 41 Περιορισμός της διακινούμενης αλληλογραφίας

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42 Συντονισμός Αρμοδιοτήτων – Δικαιοδοσία οργάνων

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 43 Υπογραφή εγγράφων από τον Αρχηγό
Άρθρο 44 Υπογραφή εγγράφων από τον Υπαρχηγό
Άρθρο 45 Υπογραφή εγγράφων από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 46 Υπογραφή εγγράφων από τον Γενικό Επιθεωρητή της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 47 Υπογραφή εγγράφων από τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 48 Υπογραφή εγγράφων από τους Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 49 Υπογραφή εγγράφων από τους Διευθυντές Υποδιευθύνσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 50 Υπογραφή εγγράφων από Τμηματάρχες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 51 Υπογραφή εγγράφων από Γενικούς Αστυνομικούς, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Διοικητές και άλλα όργανα Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 52 Υπαρχηγός, Προϊστάμενος Επιτελείου, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, Προϊστάμενοι Κλάδων
Άρθρο 53 Διευθυντές Διευθύνσεων
Άρθρο 54 Τμηματάρχες Διευθύνσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 55 Επιτελείς Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 56 Λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 57 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Τμημάτων ή Γραφείων διεκπεραίωσης αλληλογραφίας
Άρθρο 58 Υπηρεσίες Αρχείου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Καθήκοντα Προϊσταμένων

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άρθρο 59 Γενικά Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Προϊσταμένων γραφείων
Άρθρο 60 Ειδικά Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Προϊσταμένων γραφείων
Άρθρο 61 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων Προϊσταμένων γραφείων
Άρθρο 62 Καθήκοντα λοιπού προσωπικού γραφείων
Άρθρο 63 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες αρχειοθηκών
Άρθρο 64 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες δακτυλογράφων
Άρθρο 65 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες γραμματέων Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης και εξομοιουμένων Υπηρεσιών γενικά
Άρθρο 66 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Διοικητών Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης και εξομοιουμένων Υπηρεσιών γενικά
Άρθρο 67 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Διοικητών Υπηρεσιών επιπέδου κατωτέρου του Αστυνομικού Τμήματος Τάξης

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 68 Ειδικό προσωπικό
Άρθρο 69 Υποψήφιοι για εκτέλεση υπηρεσίας αρχειοθήκη
Άρθρο 70 Υποψήφιοι για εκτέλεση υπηρεσίας δακτυλογράφου – Χειριστή τηλέτυπου (Τ/Ι Ι)
Άρθρο 71 Εκπαίδευση προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας αρχειοθέτηση – δακτυλογράφου – χειριστή τηλέτυπου
Άρθρο 72 Αλλαγή προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία αρχειοθέτη ή δακτυλογράφου ή χειριστή τηλέτυπου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 73 Βιβλία και τυποποιημένα έγγραφα

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Ι ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
Άρθρο 74 Οργάνωση και λειτουργία αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 75 Γενικοί και ειδικοί φάκελοι
Άρθρο 76 Φάκελοι ατομικών υποθέσεων πολιτών για κατάταξη
Άρθρο 77 Φάκελοι ατομικών υποθέσεων δοκίμων
Άρθρο 78 Αποστολή φακέλων ατομικών υποθέσεων κατά τις μεταθέσεις
Άρθρο 79 Χρόνος τήρησης φακέλων ατομικών υποθέσεων
Άρθρο 80 Φάκελοι υποθέσεων προσωπικού μη ανήκοντος στη δύναμη
Άρθρο 81 Φάκελοι προσωπικού που εξέρχονται από Σώμα
Άρθρο 82 Ευρετηρίαση υποθέσεων Αρχείου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 83 Περιοδική εκκαθάριση και καταστροφή εγγράφων
Άρθρο 84 Ρύθμιση λεπτομερειών

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 85 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 86 Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή
Άρθρο 87 Αρμόδια υπηρεσία και τρόπος ανασύστασης φακέλου
Άρθρο 88 Ολική απώλεια φακέλου
Άρθρο 89 Μερική απώλεια φακέλου
Άρθρο 90 Σύμπραξη πολίτη ο φάκελος του οποίου έχει απολεσθεί
Άρθρο 91 Ιδιωτικά έγγραφα και προσωπικά δεδομένα
Άρθρο 92 Προθεσμία ανασύστασης απολεσθέντος φακέλου
Άρθρο 93 Προσωρινή διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 94 Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 95 Αρχεία υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 96 Καθορισμός χρόνου διατήρησης εγγράφων για αρχειοθέτηση
Άρθρο 97 Επιτροπές εκκαθάρισης παλαιών αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 98 Διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών αρχείων
Άρθρο 99 Καταστροφή ή διατήρηση εγγράφων
Άρθρο 100 Υποχρεώσεις προσωπικού διεξαγωγής αλληλογραφίας
Άρθρο 101 Περιοδική εκκαθάριση νέων αρχείων

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Άρθρο 102 Καθορισμός υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 103 Καθορισμός υπόχρεων τήρησης σφραγίδων
Άρθρο 104 Καθορισμός υπηρεσιακής σφραγίδας
Άρθρο 105 Αντίτυπα σφραγίδων. Υπεύθυνοι φύλαξης

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 106 Καθορισμός προθεσμιών

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 107 Έναρξη ισχύος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 103/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 255/31.12.2021
Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας