Κοινωνικό μέρισμα 2018. Αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού και τελευταία πληρωμή 28-12-2018

Κοινωνικό μέρισμα 2018. Αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού και τελευταία πληρωμή 28-12-2018

Αυξάνεται το ποσό το οποίο καταβάλλεται κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών
Η τελευταία πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος 2018 θα γίνει στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (τρίτη πληρωμή)

Κοινωνικό μέρισμα 2018. Οι ημερομηνίες πληρωμών

Αριθμ. 2/94559/ΔΛΓΚ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5823/24.12.2018
Αύξηση καταβαλλόμενου ποσού της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4579/2018 (Α ́ 201).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ το προβλεπόμενο στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4579/2018 ποσό, το οποίο καταβάλλεται κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 5 Δεκεμβρίου 2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως