Κοινωνικός τουρισμός 2021. Οδηγίες ΟΠΕΚΑ προς επιχειρηματίες

Κοινωνικός τουρισμός 2021. Οδηγίες ΟΠΕΚΑ προς επιχειρηματίες

που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α) Τι πρέπει να ελέγχω με την άφιξη του δικαιούχου ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στο κατάλυμά μου

Αν το δελτίο που προσκομίζει ο δικαιούχος αφορά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021
Αν είναι ορθά τα στοιχεία του καταλύματος που αναγράφονται στο δελτίο που εκδόθηκε από το ΚΕΠ.
Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ο επιχειρηματίας οφείλει να δέχεται τον δικαιούχο στο κατάλυμά του μόνον εφόσον διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
Τα δελτία των δικαιούχων τα οποία πρέπει να φέρουν εκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Την στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ και την υπογραφή – σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου του ΚΕΠ.
Την υπογραφή του δικαιούχου κατά την παραλαβή του δελτίου από το ΚΕΠ.
Την υπογραφή του δικαιούχου κατά την αποχώρηση του στο κατάλυμα.

Β) H «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» πάνω στο δελτίο και στην αίτηση συμμετοχής του καταλύματός μου στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ πως συμπληρώνεται;

Θα πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στη Βεβαίωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικών και μη Προσώπων της αρμόδιας ΔΟΥ σε πλήρη αντιστοιχία με την σφραγίδα και την υπογραφή της επιχείρησης πάνω στο δελτίο.

Γ) Τι κάνω αν διαπιστώσω ότι το δελτίο δεν έχει την επωνυμία του δικού μου καταλύματος;

Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυμα, ο επιχειρηματίας πρέπει εγκαίρως να ζητήσει από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του καταλύματος Στην αντίθετη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.

Δ) Mε ποιο τρόπο ενημερώνω το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα (Αναγγελία άφιξης);

Ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωστοποιεί την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα στη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή εντός 24 ωρών από την άφιξη του σε αυτό. Μετά την παρέλευση του 24ώρου η εφαρμογή δεν θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης για αναγγελίες άφιξης. Για τους παρόχους που θα συμμετέχουν στα νέα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021-2022 θα δίνεται η δυνατότητα εντός 48 ωρών από την άφιξη του κοικωνικού τουρίστα.

 
 

Ε) Τι κάνω σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις;

Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις από τις αναγγελθείσες, ο υπεύθυνος του καταλύματος υποχρεούται να διορθώσει άμεσα τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στη σχετική εφαρμογή.

Προσοχή: Η ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει μόνο μία (1) φορά διόρθωση του αριθμού διανυκτερεύσεων.

Ζ) Τι κάνω στην περίπτωση που προσέλθει ο δικαιούχος, αλλά δεν επιθυμεί να διαμείνει στο κατάλυμα;

Δεν προβαίνετε σε αναγγελία άφιξης στη διαδικτυακή εφαρμογή και επιστρέφετε το δελτίο στο δικαιούχο ασυμπλήρωτο.

Η) Σε περίπτωση που έχω τεχνικό πρόβλημα με το διαδίκτυο (δεν έχω internet, διακοπή ρεύματος) ή προκύψει άλλο τεχνικό πρόβλημα τι κάνω;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ο επιχειρηματίας οφείλει να καταχωρήσει τις ορθές ημερομηνίες άφιξης την πρώτη εργάσιμη μέρα που η εφαρμογή θα είναι ξανά ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θα αναρτάται στην εφαρμογή σχετική ανακοίνωση με οδηγίες.

Θ) Αν δεν καταφέρω να κάνω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ τι εναλλακτικές λύσεις έχω;

Αναγγελίες άφιξης με κάθε πρόσφορο μέσω ( Fax) εντός 24 ωρών από την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα, θα γίνονται δεκτές μόνον στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο (π.χ. όταν αποδεδειγμένα η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το κατάλυμα δεν έχει πρόσβαση internet, τεχνική βλάβη κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το Υπόδειγμα 6 που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή και αποστέλλεται στο Fax της Υπηρεσίας μας (210 – 3841602).

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ.