Η δαπάνη επισκευής ανελκυστήρα βαρύνει τον εκμισθωτή

Η δαπάνη επισκευής ανελκυστήρα βαρύνει τον εκμισθωτή

201/2016 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ο μισθωτής δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο, οι οποίες οφείλονται στη συνήθη χρήση αυτού ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και σε τυχαίο γεγονός.

Συνεπώς, η δαπάνη αποκαταστάσεως του ανελκυστήρα θα πρέπει να καταλογισθεί στον εκμισθωτή

Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης