Κορονοϊός. Πως θα λάβουν οι ναυτικοί την αποζημίωση των 800 ευρώ

Κορονοϊός. Πως θα λάβουν οι ναυτικοί την αποζημίωση των 800 ευρώ

Ποιοι ναυτικοί είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο πλοιοκτήτης και ποια είναι η διαδικασία

Αριθμ. 2242.10/21372/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 1128/02.04.2020
Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) που αφορούν σε μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, είναι οι:

α) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου. Οι συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτοί δεν έχουν ορισθεί ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου, αναστέλλονται.

β) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται,

γ) απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01-03-2020, έως και την 30-03-2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.

2. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει άμεσα στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.):

α) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή και

β) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, κατά την έννοια των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α΄ (Πίνακας Ι), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, μη εκκίνησης ανάληψης δρομολογίων μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και αντίγραφο της έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περίπτωση που η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης πλόων των αλιευτικών πλοίων και παύσης αλιευτικής δραστηριότητας συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής.

4. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς της περ. γ΄ της παρ. 1, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς της εν λόγω κατηγορίας (Πίνακας ΙΙ δήλωσης Παραρτήματος Α΄). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γνωστοποιείται υποχρεωτικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό από τον πλοιοκτήτη και στη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο.

5. Τα σχετικά τηρούμενα στο Ν.Α.Τ. στοιχεία είναι διαθέσιμα στον Οίκο Ναύτου.

Άρθρο 2

1. Μετά τη γνωστοποίηση από τον πλοιοκτήτη του άρθρου 1, οι δικαιούχοι ναυτικοί υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής:

α) οι ναυτικοί των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο μέσω του πλοιάρχου αυτού, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυτολογίου του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων,

β) οι ναυτικοί της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω περ. α΄. Σε περίπτωση που πλοίο έχει κλείσει ναυτολόγιο ή πλοίο δεν ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής στο εσωτερικό, υποβάλλουν την αίτησή τους στη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους.

γ) Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση εγγραφής «αναστολή σύμβασης από …. έως ….» τόσο στο ναυτολόγιο του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στην εγγραφή «υπαγωγή στην προστασία της από 30-03-2020 Π.Ν.Π.» στη σελίδα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.

δ) Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, που αποστέλλουν στον Οίκο Ναύτου και τηρούν ειδικό αρχείο.

2. Ο Οίκος Ναύτου προβαίνει σταδιακώς στην καταβολή των ποσών εντός μηνός από την παραλαβή των καταλόγων και ενημερώνει περί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Ν.Α.Τ.

Άρθρο 3

Κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.