Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Αριθ. 5143 – ΦΕΚ B 3335 – 11.12.2014

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α 204) όπως ισχύει.

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού, ο τρόπος και ο χρόνος παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την ορθή εφαρμογή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α ́ 204), όπως ισχύει