Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ

«e-εγγραφές» Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ

 

Από τις 24 Ιουνίου 2022 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

 

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Αριθμ. 74889/A7 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3101/17.06.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», η οποία σχεδιάζεται, υλοποιείται, υποστηρίζεται και συντηρείται, ως προς το τεχνικό μέρος, από το Τμήμα Β’Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά, με βάση την κείμενη νομοθεσία, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε., και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

1. Η αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr- EΨΠ), και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες μαθη-τών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες ή εξουσιοδοτημένους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων ή ορισμένους/ες επιτρόπους ή κατά περίπτωση υπεύθυνους/ες δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

3. Τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή «e-εγγραφές» μέσω της gov. gr- EΨΠ, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας, ανάλογα με την τάξη, τον τύπο Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) και την κατηγορία σχολείου (ημερήσιο, εσπερινό).

4. Η αναζήτηση του/της μαθητή/τριας πραγματοποιεί-ται με βάση τα ονομαστικά στοιχεία του κηδεμόνα, την ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, τον Αριθμό Μητρώου μαθητή, το σχολείο τελευταίας φοίτησης και το έτος τελευταίας φοίτησης.

5. Μετά την ταυτοποίηση του/της μαθητή/τριας και του κηδεμόνα, ο/η αιτών/ούσα δηλώνει και αποδέχεται θέματα φοίτησης, τρόπου ενημέρωσης της επίδοσης κ.ο.κ., όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) και ιδίως στο άρθρο 9 αυτής. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης έχει δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής της καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής, ήτοι μέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

6. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων (του σχολείου προέλευσης και του σχολείου προορισμού), οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής που αντιστοιχεί στον ρόλο τους με σκοπό τη διαχείριση των αιτήσεων. Η είσοδος των Δ/ντών/-ντριών των σχολικών μονάδων, των ΔΔΕ και των ΠΔΕ στα διαχειριστικά περιβάλλοντα της εφαρμογής πραγματοποιείται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) χρησιμοποιούν κωδικούς, που έχουν αποδοθεί από τους διαχειριστές της εφαρμογής.

Άρθρο 3
Διαχείριση της αίτησης

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί κατανομή ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και την τάξη ως εξής:

Α. Γενικά Λύκεια

1. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης Γενικών Λυ-κείων και εκείνους/ες που προέρχονται από διαφορετικό τύπο λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) ή κατηγορία σχολείου (Ημερήσιο, Εσπερινό) ή προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωροταξική κατανομή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής.

2. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β’ και της Γ’ τάξης Γενικών Λυκείων ακολουθείται από την εφαρμογή αλγόριθμος κατανομής/αυτόματης ανανέωσης εγγραφής στο σχολείο τελευταίας φοίτησης.

3. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ τάξης Γενικών Λυκείων που προέρχονται από διαφορετικό τύπο λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) ή κατηγορία σχολείου (Ημερήσιο, Εσπερινό) ή έχει υπάρξει τροποποίηση διεύθυνσης κατοικίας, λόγω μετοίκησης, μόνο σε περιοχή που ανήκει σε διαφορετική ΔΔΕ από αυτή που ανήκει το τρέχον σχολείο φοίτησης ή προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωροταξική κατανομή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Β. Επαγγελματικά Λύκεια

Για τους/τις μαθητές/τριες της Α,’ Β’ και Γ’ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ακολουθείται από την εφαρμογή αλγόριθμος κατανομής βάσει των προτιμήσεων των μαθητών/τριών στην υποβληθείσα αίτηση και τη δυναμική των τμημάτων, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί από τους/ τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων.

Γ. Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια
Για τους/τις μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ακολουθείται από την εφαρμογή αλγόριθμος κατανομής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δ. Ενημέρωση από το myschool με τα αποτελέσματα φοίτησης και προαγωγής/απόλυσης
Για την ολοκλήρωση της κατανομής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής πραγματοποιείται ενημέρωση των αποτελεσμάτων φοίτησης και προαγωγής/απόλυσης των ταυτοποιημένων μαθητών/τριών από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Ε. Διαχειριστικό περιβάλλον Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, παρέχεται η δυνατότητα στους/στις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων προέλευσης να παρακολουθήσουν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από το μαθητικό δυναμικό τους, προκειμένου να υπενθυμίσουν στους μαθητές/τριες και στους κηδεμόνες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των αιτήσεων των μαθητών/τριών παρέχεται η δυνατότητα:

1. Στους/Στις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονά-δων προέλευσης να ενημερωθούν για την κατανομή των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από το μαθητικό δυναμικό τους, προκειμένου, εάν πρόκειται για Γυμνάσιο, να αποστείλουν υπηρεσιακά τους τίτλους απόλυσης του Γυμνασίου στο σχολείο προορισμού, εάν πρόκειται για Λύκειο, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής/μετεγγραφής.

2. Στους/Στις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονά-δων προορισμού να ενημερωθούν για τους/τις μαθητές/ τριες οι οποίοι/ες έχουν κατανεμηθεί στη σχολική τους μονάδα, προκειμένου να προβούν στις κατά περίπτωση ενέργειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της κάθε μαθητή/τριας.

Άρθρο 4
Χωροταξική κατανομή μαθητών – Εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό»

1. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογή «GIS-based Χωροταξικό», προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ), για την αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούν την εν λόγω εφαρμογή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αξιοποιούν το εργαλείο σχεδίασης σε χάρτη με οπτικό τρόπο και την οπτικοποίηση πληροφοριών, προκειμένου να έχουν χαράξει τα πολύγωνα αρμοδιότητας κάθε σχολικής μονάδας ευθύνης τους. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την εφαρμογή «e- εγγραφές», δίδεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να αντλήσουν το σύνολο των τοποθετήσεων από την εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό» και να ολοκληρώσουν αυτόματα την κατανομή.

3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό» ή τη χρησιμοποιούν επικουρικά, ολοκληρώνουν τη χωροταξική κατανομή για το σύνολο των μαθητών/ τριών κατανέμοντάς τους/τις βάσει της διεύθυνσης κατοικίας μόνο με τα εργαλεία που διαθέτει η εφαρμογή «e-εγγραφές».

Άρθρο 5
Ενημέρωση των αιτούντων/ουσών

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων και την κατανομή των μαθητών/τριών βάσει των ως άνω αναφερόμενων, οι αιτούντες/ούσες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κατανομής πραγματοποιώντας εκ νέου είσοδο στην εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι ημερομηνίες λειτουργίας της εφαρμογής για υπο-βολή αιτήσεων και οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων κατανομής, οι οποίες ορίζονται στις εγκυκλίους που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε., αναρτώνται στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής, η οποία ανανεώνεται όποτε χρειαστεί, παρέχοντας έγκαιρα στους/στις αιτούντες/ούσες οιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία.

Άρθρο 6
Υπεύθυνη Δήλωση- Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

1. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο προσαρτάται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του/της κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/α, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία δηλώνονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ενσωματώνεται στην εφαρμογή «e-εγγραφές» και δεν επανυποβάλλεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 7
Διαχειριστικά Περιβάλλοντα Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης/Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής «e-εγγραφές»:
α. ολοκληρώνουν την κατανομή μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας και
β. πραγματοποιούν την οριστικοποίηση των τμημάτων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και εισηγούνται, βάσει αρμοδιότητας, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έγκριση ολιγομελών τμημάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής «e-εγγραφές», ενημερώνονται για τον σχηματισμό τμημάτων για τα Γενικά Λύκεια από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία εγκρίνουν ή όχι τα ολιγομελή τμήματα, για τα οποία έχουν λάβει εισηγήσεις από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευθύνης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πραγματοποιούν την οριστικοποίηση των τμημάτων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και εν συνεχεία εγκρίνουν ή όχι τα ολιγομελή τμήματα βάσει αρμοδιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής, προκειμένου να ενημερώνονται με αναφορές για την πορεία των αιτήσεων και την έγκριση τμημάτων, καθώς και να παρέχουν βοήθεια στους χρήστες της εφαρμογής (αιτούντες, σχολικές μονάδες, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητες της εφαρμογής «e-εγγραφές»

1. Η εφαρμογή «e-εγγραφές» διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019, με τα κατά περίπτωση πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα από τα οποία αντλεί τα αναγκαία για την ταυτοποίηση των χρηστών και των μαθητών/τριών στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για θέματα σχετικά με τις λειτουργίες του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η άντληση των στοιχείων του/της μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, πατρώνυμο μαθητή/ τριας, μητρώνυμο μαθητή/τριας, μοναδικός αριθμός μαθητή (myschool Id), αριθμός μητρώου μαθητή, σχολείο/ τάξη τελευταίας φοίτησης, αποτέλεσμα προαγωγής/ απόλυσης, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής, μετεγγραφής) πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η άντληση των στοιχείων χωροταξικής κατανομής (σχολική μονάδα κατανομής με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/μαθήτριας και τα όρια των σχολικών μονάδων που ορίζουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «GIS-Based χωροταξικό», που ανήκει στο Τμήμα Β’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η μετάπτωση των οριστικοποιημένων εγγραφών σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από την εφαρμογή «e-εγγραφές» στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής, τόσο για την περίοδο εγγραφών Μαΐου-Ιουνίου όσο και για την περίοδο των κατ’ εξαίρεση εγγραφών, σε χρόνο που αποφασίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 9
Χρονικές περίοδοι λειτουργίας της εφαρμογής «e-εγγραφές»

Η εφαρμογή «e-εγγραφές» λειτουργεί σε τρεις περιόδους- φάσεις:
1. Α’ φάση εγγραφών: α) για υποβολή αιτήσεων εγγρα-φής στην Α’ τάξη Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.), β) για υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής σε όλες τις τάξεις από ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) για υποβολή αιτήσεων ανανέωσης εγγραφής στη Β’ και Γ’ τάξη ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δ) για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε όλες τις τάξεις από σχολεία του εξωτερικού με αντιστοιχία/ισοτιμία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) για κατανομή μαθητών/τριών από το σύστημα για ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., στ) για χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών από τις Δ.Δ.Ε. στην Α’ τάξη ΓΕ.Λ. και σε Β’ και Γ’ τάξη σε περίπτωση μετεγγραφής και ζ) για επιβεβαίωση εγγραφής για τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Το ακριβές διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γνωστοποιείται ετησίως με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2005).

2. Β’ φάση – κατ’ εξαίρεση εγγραφές σε λειτουργούντα τμήματα, για όσους/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αυτή την περίοδο βάσει της της κείμενης νομοθεσίας: α) για υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην Α’ τάξη Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) για υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής σε όλες τις τάξεις από ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) για υποβολή αιτήσεων ανανέωσης εγγραφής στη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δ) για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε όλες τις τάξεις από σχολεία του εξωτερικού με αντιστοιχία αντιστοιχία/ισοτιμία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) για κατανομή μαθητών/τριών από το σύστημα για ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στ) για χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών από τις Δ.Δ.Ε. στην Α’ τάξη ΓΕ.Λ. και σε Β’ και Γ’ τάξη ΓΕ.Λ. σε περίπτωση μετεγγραφής και ζ) για επιβεβαίωση εγγραφής για τους/ τις μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Το ακριβές διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γνωστοποιείται ετησίως με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2005).

3. Γ’ φάση – εκπρόθεσμες εγγραφές: για υποβολή αιτή-σεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής σε λειτουργούντα τμήματα, η κατανομή των οποίων πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της οικείας Δ.Δ.Ε. Το ακριβές διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γνωστοποιείται ετησίως με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2005).

Άρθρο 10
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τις διενεργούμενες μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι οργανικές του μονάδες κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της gov. gr- EΨΠ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 και, εν προκειμένω, με σκοπό τη λειτουργία της εφαρμογής «e-εγγραφές».

2. Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι: α) μαθητές/τριες που εγγράφονται, ανανεώνουν την εγγραφή τους ή μετεγγράφονται σε δημόσιο Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.), β) γονείς/κηδεμόνες των υπό στοιχείο (α) υποκειμένων γ) ορισμένοι/ες επίτροποι ή κατά περίπτωση υπεύθυνοι/ες δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων των υπό στοιχείο (α) υποκειμένων και δ) Διευθυντές/ντριες των δημοσίων σχολικών μονάδων, Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντές/ντριες Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα υπό στοιχείο (α) της παρ. 2 είναι οι εξής: (i) στοιχεία ταυτοποίησης μαθητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση), (ii) μοναδικός αριθμός μαθητή (myschool Id), Αριθμός μητρώου μαθητή, (iii) στοιχεία σχετικά με την τελευταία φοίτηση (σχολείο/τάξη φοίτησης, σχολικό έτος φοίτησης, τομέας/ειδικότητα/ομάδα προσανατολισμού τάξης φοίτησης, κάτοχος τίτλου ΕΠΑ.Λ, αποτέλεσμα προαγωγής/ απόλυσης), (iv) στοιχεία σχετικά με την φοίτηση του/ της μαθητή/τριας σε επόμενη τάξη (τύπος σχολικής μονάδας (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.), σχολική/-ές μονάδα/-ες που επιθυμεί να εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια (μόνο για ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.), σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων (μόνο για ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) τάξη, τομέας/ειδικότητα/ ομάδα προσανατολισμού, Β’ ξένη γλώσσα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο/η μαθητής/τρια, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο όπου θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας.

4. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα υπό στοιχείο (β) και (γ) της παρ. 2 είναι οι εξής: (i) στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ), (ii) στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο επικοινωνίας).

5. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα υπό στοιχείο (δ) της παρ. 2 είναι οι εξής: (i) ιδιότητα (Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας ή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) και (ii) κωδικός εκπαιδευτικής/οργανικής δομής του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία υπηρετεί.

6. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται (α) στην έννομη υποχρέωση εκ των διατάξεων του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), (παρ. 1(γ) του άρθρου 6 ΓΚΠΔ) και (β) στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (παρ. 1(ε) του άρθρου 6 ΓΚΠΔ).

7. Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής που προβλέπεται στην παρ. Δ’ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Η, μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής, παροχή των αναφερόμενων στα αντίστοιχα πεδία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημόσια Γενικά Λύκεια ή στα Επαγγελματικά Λύκεια ή στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Δ’ του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης. Η μη παροχή τους από το υποκείμενο των δεδομένων έχει ως συνέπεια, κατά περίπτωση, την αδυναμία εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής και της φοίτησης των μαθητών/τριών στις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες.

8. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e- εγγραφές» τηρούνται σε αυτήν έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής των αιτήσεων και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

9. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να εξάγει από την εφαρμογή «e-εγγραφές» ανώνυμα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση.

Παράρτημα
Μεταφόρτωση δικαιολογητικών στην εφαρμογή «e-εγγραφές» για εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

Από την εφαρμογή «e-εγγραφές» για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής, θα παρέχεται η νέα λειτουργικότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ως εξής:

Α. Για τα ΓΕ.Λ.
1. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολείων του εξωτερικού όλων των τάξεων: Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξης από την οικεία Δ.Δ.Ε.
2. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες εσπερινών σχολείων όλων των τάξεων: δύο δικαιολογητικά ανά πε-
ρίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται στις περ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 35 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης(Β’ 2005).
3. Για τους/τις μαθητές/τριες που επιθυμούν να επανα-λάβουν τη φοίτηση στη Γ’ Λυκείου: υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον δεν έχει λάβει Απολυτήριο κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
4. Για τους/τις μαθητές/τριες παρελθόντων ετών (που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους), για εγγραφή σε όλες τις τάξεις: Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, Πιστοποιητικό Σπουδών κ.λπ.).

Β. Για τα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.
1. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης: Τίτλος Σπου-δών- Βεβαίωση βάσει της υποπερ. α) της περ. 3 της παρ. Ε και της υποπερ. α) της περ. 4 της παρ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2005).
2. Για τους/τις μαθητές/τριες Β’ και Γ’ τάξης που πραγματοποιούν εγγραφή/μετεγγραφή σε ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.: Τίτλος Σπουδών- Βεβαίωση βάσει της υποπερ. α) της περ. 3 της παρ. Ε και της υποπερ. α) της περ. 4 της παρ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2005).
3. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολείων του εξωτερικού όλων των τάξεων: Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξης από την οικεία Δ.Δ.Ε. ή ισοτιμίας από τον ΟΠΠΕΠ.
4. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες εσπερινών σχολείων όλων των τάξεων: δύο δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται στις περ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 35 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2005).
5. Για τους/τις μαθητές/τριες που επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ Λυκείου: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία δηλώνεται ότι επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
6. Για τους/τις μαθητές/τριες παρελθόντων ετών (που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους), για εγγραφή σε όλες τις τάξεις: Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, Πιστοποιητικό Σπουδών κ.λπ.).

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως