Κτηματολόγιο. Διόρθωση αρχικών εγγραφών

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 281/11 – ΦΕΚ τεύχος Β 2561/01.05.2024
Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Τη διόρθωση της γεωμετρικής απεικόνισης (ολική) στα κτηματολογικά διαγράμματα της τηρούμενης χωρικής βάσης των κτηματογραφημένων ακινήτων στους ΟΤΑ: α) Αρτέμιδας, β) Σπάτων – Λούτσας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης, που συνδημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 2

Τη διόρθωση της γεωμετρικής απεικόνισης (κατά τμήματα ακινήτων) στα κτηματολογικά διαγράμματα της τηρούμενης χωρικής βάσης των κτηματογραφημένων ακινήτων στους ΟΤΑ: α) Αρτέμιδας, β) Σπάτων – Λούτσας και γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες στο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης, που συνδημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 3

Τη διόρθωση της περιγραφικής και γεωμετρικής απεικόνισης στα κτηματολογικά διαγράμματα της τηρούμενης χωρικής βάσης των κτηματογραφημένων ακινήτων στον ΟΤΑ Μαρκοπούλου και την περαιτέρω δημιουργία εκ διορθώσεως (178) ακινήτων, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα 3 της παρούσας, που συνδημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 4

Η καταχώριση και υλοποίηση των κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 διορθώσεων θα διενεργηθεί από το Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, που θα προβούν στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό ενέργειες στην τηρούμενη περιγραφική και χωρική κτηματολογική βάση του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 που λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΣ 149/9/29.07.2021 (Β’ 3697) απόφαση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι προαναφερόμενες κτηματογραφημένες περιοχές.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης