Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 273/14 – ΦΕΚ τεύχος Β 1663/12.03.2024
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 250/7/28.09.2023 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 5726).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 250/7/28.09.2023 (Β’ 5726) απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 6 του «Άρθρου 1 Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 όμοιας απόφασης (Β’ 2681), προστίθενται εδάφιο και διαμορφώνεται ως εξής:

«Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 που περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν οι Δικαστικοί Επιμελητές ή διακινούν οι ίδιοι κατά την κείμενη νομοθεσία και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο «Χρήστης» (Δικαστικός Επιμελητής) συμπληρώνει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τα στοιχεία της ηλεκτρονικής απόδειξης που έλαβε η ηλεκτρονική επίδοση που ο ίδιος επιχείρησε για την ίδια πράξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων (ΣΗΕ) που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18407 οικ/05.06.2022 (Β’ 2318) απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας. Το υποβληθέν αίτημα για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία κατά τον χρόνο υποβολής του στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 και, για την αποδοχή ή την απόρριψή του λαμβάνεται υπόψη η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης της ίδιας πράξης που προηγήθηκε, για να καταστεί αυτή υποστατή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης κατάσχεσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, δύναται να συνυποβάλλεται αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων από τις ενότητες «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ» και «ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ» του οικείου κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου που αφορά η εγγραφή της κατάσχεσης, με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφαση «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το νόμο 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397). Όταν η επίδοση έχει διενεργηθεί διά ζώσης, συνυποβάλλεται προς απόδειξη, σε σαρωμένη μορφή, το έγγραφο της έκθεσης επίδοσης.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 2

Από την 19.03.2024, ημέρα Τρίτη, η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σε όλη τη χώρα, για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν οι Δικαστικοί Επιμελητές ή διακινούν οι ίδιοι κατά την κείμενη νομοθεσία και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1Α της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 (Β’ 2681) όμοιας απόφασης.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 19η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης