Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική εγγραφή πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 273/12 – ΦΕΚ τεύχος Β 1490/06.03.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 239/13/ 13.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)» (Β’ 4539).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Η παρ. 14 που προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΔΣ 239/13/13.07.2023 (Β’ 4539) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στο τέλος του «Άρθρου 1Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 (Β’ 2681) ίδια απόφασης, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στον ίδιο νόμο και στην κείμενη νομοθεσία, δύναται να διενεργείται, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διαχειρίζεται ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο, από φυσικό και νομικό πρόσωπο (στο εξής: «Χρήστης Αιτών»), που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγγραφή πράξη, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης και απόρριψής της σε αντίθετη περίπτωση.

Η εισαγωγή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει ο «Χρήστης Αιτών».

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο έγγραφο που περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη για προσαρτώμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα ή τυχόν διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.

Στη συνέχεια ο χρήστης δημιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτει το σώμα του εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη στην οποία ο ίδιος συμβάλλεται, την περίληψη, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται, τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην ηλεκτρονική φόρμα.

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο «Χρήστης Αιτών», τον αποστέλλει και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που η αίτηση έλαβε.

Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

Δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγγραφή πράξη, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, μπορεί να διενεργήσει και Πληρεξούσιος Δικηγόρος.

Στην περίπτωση αυτή για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον Δικηγόρο, σε εκτέλεση της ειδικής εξουσιοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, που συνυποβάλλεται, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 Α της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 (Β’ 2681) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εισαγωγή των Δικηγόρων στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα που διαχειρίζεται ο Φορέας και την έκδοση λογαριασμού από την Ολομέλεια.

Με ειδική εξουσιοδότηση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγγραφή πράξη, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας μπορεί να διενεργήσει και τρίτο πρόσωπο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του ίδιου άρθρου.».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 11 Μαρτίου 2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης