Κτηματολόγιο. Υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 273/13 – ΦΕΚ τεύχος Β 1524/07.03.2024
Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Αίρεται μερικά και μόνο για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής, η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα ίδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα που, κατά την κείμενη νομοθεσία: α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα και β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Ειδικότερα, από την 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής, για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία:

«α) Συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται από τους ίδιους και φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των συμβολαιογραφικών πράξεων: αα) Διανομής, ββ) ανταλλαγής, γγ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δδ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση»

β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν:

αα) σε εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και

ββ) εγγραφή προσημείωσης, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 Α της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 (Β’ 2681) ίδιας απόφασης.

Σε περίπτωση έκτακτου τεχνικού προβλήματος που διαπιστώνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, η υποβολή αιτήσεων προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων των περ. α) και β) της παρούσας, διενεργείται με επιτόπια παρουσία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της Περιφέρειας Αττικής κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3. Η υπ’ αρ. 234/08.06.2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. -Ελληνικό Κτηματολόγιο-» (Β’ 3963), εξακολουθεί να ισχύει για την υποβολή εγγραπτέων πράξεων που, κατά την κείμενη νομοθεσία: α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα και β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε Κτηματολογικά Γραφεία και σε Υποκαταστήματα του
Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Αττικής και στην υπόλοιπη χώρα, εξαιρουμένων εκείνων των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 2».

4. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 177/11/ 17.03.2022 (Β’ 1550) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 11 Μαρτίου 2024

 

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 274/23 – ΦΕΚ τεύχος Β 1586/08.03.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/ 28.2.2024 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Αττικής».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/28.2.2024 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 1524) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται από τους ίδιους και φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των συμβολαιογραφικών πράξεων: αα) Διανομής, ββ) ανταλλαγής, γγ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δδ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση».

2. Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/28.2.2024 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1524) εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 11 Μαρτίου 2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης