Λαϊκές αγορές Καλλιθέας και Σφαγεία Καλλιθέας

Λαϊκές αγορές Καλλιθέας και Σφαγεία Καλλιθέας

Αριθ. απόφ. 354/2015 – ΦΕΚ B 2886 – 30.12.2015

Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Καλλιθέας και Σφαγεία Καλλιθέας, ημέρα Παρασκευή, της Β Αθηνών του Δήμου Καλλιθέας.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 37η/08-12-2015 θέμα 8ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Η λαϊκή αγορά Καλλιθέα, του Δήμου Καλλιθέας (Β΄ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή, να λειτουργεί ως εξής:
ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ (από Οκτώβριο 2015 μέχρι Μάρτιο 2016) Από Ανδρομάχης 18 και Ευαγγελιστρίας 43 μέχρι Ματζαγριωτάκη 128.
ΟΔΟΣ ΑΤΘΙΔΩΝ (από Απρίλιο 2016 έως Σεπτέμβριο 2016): από Ελευθερίου Βενιζέλου και Ατθίδων αρ. 86 μέχρι Σωκράτους 29.
Εμπορικό τμήμα: Από Ατθίδων αρ. 43 μέχρι Σοφοκλέους αρ. 51.

Β) Η λαϊκή αγορά Σφαγεία Καλλιθέας, του Δήμου Καλλιθέας (Β΄ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή, να λειτουργεί ως εξής:
ΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ (από Οκτώβριο 2015 μέχρι Μάρτιο 2016) Από Ελ. Βενιζέλου και Μενελάου αρ. 97 μέχρι Κρέμου αρ. 129.
ΟΔΟΣ ΚΡΕΜΟΥ (από Απρίλιο 2016 μέχρι Σεπτέμβριο 2016)
Από Κρέμου Αρ. 7 και Παναγή Τσαλδάρη μέχρι Κρέμου 22 και Χαροκόπου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ