Λειτουργία νέου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου 2022-2023

Αριθμ. 106006/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4630/02.09.2022
Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες που λειτουργεί το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Για το σχολικό έτος 2022-2023, οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργεί, πιλοτικά, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.7/ ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 4215).

Άρθρο 2
Σκοπός

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω μαθησιακή, παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική υποστήριξη των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, επεκτείνεται το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με τη διεύρυνση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες. Σκοπός της προσθήκης των δύο (2) επιπλέον διδακτικών ωρών είναι η παροχή ποιοτικών και δημιουργικών μαθησιακών εμπειριών μέσω του παιχνιδιού, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και ειδικότερα των γονέων που εργάζονται. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το διευρυμένο διδακτικό ωράριο δύναται να λειτουργήσει ως δυναμικό πλαίσιο μάθησης τόσο με αντισταθμιστικό όσο και με συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Η διεύρυνση αυτή, πέραν του ποσοτικού της χαρακτήρα, συμβάλλει στην περαιτέρω μαθησιακή ενίσχυση των μαθητών/τριών, στην παιδαγωγική τους υποστήριξη μέσα σε ένα οργανωμένο και με πλούσια ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της αλληλόδρασης και της συνεργασίας με τους άλλους, ενηλίκους και συνομηλίκους. Επιπροσθέτως, εντός του πλαισίου αυτού παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/ τριών αλλά και άλλων ζητημάτων που αφορούν στους/ στις μαθητές/ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, στοχεύοντας παράλληλα και στη συμπεριληπτικότητα. Μέσω της διεύρυνσης το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παιδαγωγική αξία του Νηπιαγωγείου.

Άρθρο 3
Λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα ενιαίο και ολιστικό σύστημα που απαντά στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και διακρίνεται από τον συμπεριληπτικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των αλλαγών που συνεπάγεται η διεύρυνση και η αναβάθμιση του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου απαιτείται η διασφάλιση των συνθηκών που εγγυώνται τη δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία. Σημαντική παράμετρο επιτυχούς λειτουργίας αυτού του συνεχούς και ενιαίου συστήματος αποτελεί η δέσμευση των εκπαιδευτικών σε ένα κοινό όραμα, η εξασφάλιση ευχάριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους και η συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών εδραιώνει τη συνεργατική κουλτούρα του σχολείου, ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και βελτιώνει τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί καλούνται να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογένεια και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Άρθρο 4
Εφαρμογή – Προϋποθέσεις Λειτουργίας του αναβαθμισμένου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στο αναβαθμισμένο διευρυμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, ο/η νηπιαγωγός του τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος με ωράριο από τις 13:30 -17:30 μ.μ. συνεργάζεται στη διδασκαλία με τον/ την νηπιαγωγό του Τμήματος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει ωράριο από τις 12:10 έως 16:00 μ.μ.. Συνεπώς, από τις 13:30 έως τις 16:00 μ.μ. υπάρχει συμπαρουσία στην τάξη των δύο εκπαιδευτικών. Κατά το διάστημα από 16:00 έως 17:30μ.μ., ο/η νηπιαγωγός του Τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διδασκαλία στην τάξη. Οι ώρες συμπαρουσίας αποσκοπούν στην εδραίωση της συνεργατικής κουλτούρας του σχολείου, στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών και προσμετρώνται ως διδακτικές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023