Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Κορινθία

Αριθμ. 433 – ΦΕΚ B 345 – 17.02.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5400/07−11−2013 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 στην ΠΕ Κορινθίας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5400/2007−11−2013 με ΑΔΑ:ΒΛΓ77Λ1−ΗΤΔ απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, προαιρετικά και άλλες Κυριακές πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ως εξής:

Α)1. Για το Τοπικό Διαμέρισμα Κιάτου ο Συνοικισμός Νεάπολης Κιάτου, με όρια που προσδιορίζονται με το χαρακτηρισμό «Δυτικά του ποταμού Κυρίλλου έως το άκρο του Τ.Κ. Κιάτου» καθώς και το Τοπικό Διαμέρισμα του Κάτω Διμηνιού προαιρετικά ανοιχτά τις Κυριακές κατά το διάστημα από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
2. Για το Τοπικό Διαμέρισμα του Κιάτου την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016 (ισχύει μόνο για το έτος 2016).

Β) Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κορίνθου προαιρετικά ανοιχτά τις κάτωθι ημερομηνίες:
1. Την 15η Μαΐου 2016
2. Την 12η Ιουνίου 2016
3. Την 10η Ιουλίου 2016
4. Την 7η Αυγούστου 2016
5. Την 4η Σεπτεμβρίου 2016
6. Την 2α Οκτωβρίου 2016 (Ισχύει μόνο για το έτος 2016)

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994, εντός του ωραρίου από 11:00 μέχρι 20:00 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.), όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2) Να μην ανήκουν με οποιαδήποτε νομική σχέση − σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).
3) Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά και με την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ακέραιο κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 55857/1892/04−12−2015 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 5400/07−11−2013 με ΑΔΑ:ΒΛΓ77Λ1−ΗΤΔ απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας.

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρηθεί ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 29 Ιανουαρίου 2016
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

—————————–
Αριθμ. Οικ.5400 – ΦΕΚ Β 3045 – 29.11.2013
Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερόμενων στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, προαιρετικά και άλλες Κυριακές πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ως εξής:

Α) Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Β) Στις παρακάτω οριζόμενες περιοχές, όλες τις Κυριακές του χρόνου:
1) Στο ιστορικό κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
2) Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
3) Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
4) Στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων.
5) Στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Συνοικίας Τρικάλων, Μέση Συνοικίας Τρικάλων, Κάτω Συνοικίας Τρικάλων, Καρυάς, Ευρωστίνης – Ροζενών.

Γ) Στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου τις Κυριακές για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως και 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994, εντός του ωραρίου από 11:00 μέχρι 20:00 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.), όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2) Να μην ανήκουν με οποιαδήποτε νομική σχέση – σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).

3) Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρηθεί ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 7 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ