Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στις ΠΕ Δωδεκανήσου

Αριθμ. 2412 – ΦΕΚ Β 2843 – 08.11.2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2. Το Π.Δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223 τ.Α΄/27-12-2010).
3. Την με αριθ. 330/10-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». (ΦΕΚ 408/τ.Β΄/16-3-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 202/Α΄/19-8-2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 173, τ.Α΄/8-8-13).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 4 του Ν. 1892/1990.
8. Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10-10-2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Δωδεκανήσου:
Επιτρέπεται η λειτουργία των ακόλουθων εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄, 8-8-13), για το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου 2014 έως τις 15 Νοεμβρίου 2014, ως εξής:

1. Των εμπορικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση όπως, ειδών λαϊκής τέχνης, γουναράδικων, δερμάτινων ειδών, αργυροχρυσοχοείων, τροφίμων – ποτών και τουριστικών ειδών, με την αυστηρή προϋπόθεση της αποκλειστικής πώλησης ειδών που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας ή στην έναρξη επιτηδεύματος (όπου δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας).

2. Των οπωροπαντοπωλείων και κρεοπωλείων, των τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα.

β) Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (francise).

γ) Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «καταστήματα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”) εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990.

Κάθε άλλη απόφασή μας επί του θέματος παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ