Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές της ΠΕ Καρδίτσας

Αριθμ. 800 – ΦΕΚ Β 2805 – 05.11.2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/
τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του Π.Δ.. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010/
τ.Α΄) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας.
• Την υπ’ αριθμ. 3/3-1-2011 (ΦΕΚ 3/5-1-2011/τ. Β΄) απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας».
• Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄/08-08-2013) σχετικά με τον ορισμό των περιοχών, στις οποίες προαιρετικά επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του ιδίου νόμου.
• Το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα ου αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994.
• Τις απόψεις των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων (επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, σύλλογος εμποροϋπαλλήλων, εργατικό κέντρο) της Π.Ε. Καρδίτσας, οι οποίες διατυπώθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου της Π.Ε. Καρδίτσας.
• Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε προαιρετικά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της ΠΕ Καρδίτσας τις Κυριακές που αναφέρονται μόνο στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990.

Η ισχύς της απόφασης αυτής λήγει 31/12/2014. η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ