Λειτουργία λαϊκής αγοράς Παγκρατίου ημέρα Παρασκευή

Τροποποίηση της αριθ. 266/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με χώρο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Παγκράτι, ημέρα Παρασκευή, του Δήμου Αθηναίων (ΣΤ ́ Αθηνών). (Aριθ. απόφ. 250/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3130/08.09.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 22η/06-7-2017 θέμα 20ο)
αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθ. 266/2015 απόφασης του σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Παγκράτι, του Δήμου Αθηναίων (ΣΤ ́ Αθηνών), ως εξής:

Η λαϊκή αγορά Παγκράτι (της ΣΤ ́ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή, να λειτουργεί μόνιμα επί της οδού Αρχιμήδους (από Πλατεία Πλαστήρα έως Δικαιάρχου).

Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον προηγηθεί έγγραφο-αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την ανάγκη διάθεσης του Παναθηναϊκού Σταδίου, την ίδια ημέρα, για αγώνες και εκδηλώσεις, να λειτουργεί επί της οδού Κρησίλα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –Αριθμ. απόφ. 266/2015 – ΦΕΚ B 2101 – 28.09.2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παγκρατίου (Στ ́ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 28η/10−09−2015 θέμα 5ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
α) Τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88295/30−4−2014 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και β) τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παγκρατίου, Δήμου Αθηναίων (ΣΤ ́ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή ως εξής:
1. Οδός Αρχιμήδους (από Πλ. Πλαστήρα έως Δικαιάρχου) από Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο.
2. Οδό Πύρου (από Βρυαξίδος έως Αινείου) από Μάιο μέχρι Οκτώβριο.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Αριθμ. 88295 – ΦΕΚ Β 1246 – 15.05.2014
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Παγκρατίου της ΣΤ΄ Αθηνών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παγκρατίου της ΣΤ΄ Αθηνών εκ περιτροπής ανά εξάμηνο, ως εξής:
• από Νοέμβριο έως Μάιο στην οδό Αρχιμήδους (από πλατεία Πλαστήρα έως Δικαιάρχου) και
• από Ιούνιο έως Οκτώβριο στην οδό Πύρου (από Βρυαξίδος έως Αινείου).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.